پذيرشدرخواستشوراينگهبانبراي جلوگيريازابطالآرا

Jahan e-Sanat - - News -

مهر- وزارت كشور در اطالعيهاي تاكيد كرد: وزير كشور جهت صيانت از آراي مردم و جلوگيري از ابطال آراي انتخابات حاضر به پذيرش درخواست شوراي نگهبان شد. در پي درج خبري در پايگاه خبري تيتر امروز به نقل از منتجبنياباعنوان»5 ميليوننفردرصفهاماندندونتوانستندرايبدهند« مركزاطالعرسانيوزارتكشورباصدوريكيادداشترسانهايدراينبارهتوضيح داد: در انتخابات دوازدهمين دوره رياستجمهوري و پنجمين دوره شوراهاي اسالميكشور،وزيركشوربهاستنادماده02 قانونانتخاباترياستجمهوري وبنابربرضرورتوحققانونيخوداقدامبهتمديدپياپيانتخاباتتاساعت42 كرد و با توجه به استقبال مردم به روال انتخابات ادوار گذشته تصميم بر اخذ رايازتماميافرادحاضردرشعبتابعدازساعت42 بوداماشوراينگهبان با استناد به همان ماده قانوني كه اخذ راي بايد در يك روز )روز جمعه( انجام گيردوبهاستنادماده8 قانونفوقالذكركهنظارتشوراينگهبانبرانتخابات رياستجمهوري را عام و استصوابي و در همه مراحل ميداند، اعالم كرد در صورت تمديد زمان اخذ راي تا روز آينده ناظران خود را از شعب فراميخواند واقدامبهابطالكلآراياآراييكهپسازساعت42 اخذشدهاست،ميكند. در چنين شرايطي وزير كشور جهت صيانت از آراي مردم و جلوگيري از ابطال انتخاباتحاضربهپذيرشدرخواستشورايمحترمنگهبانشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.