نشست،اعتراضينبود

Jahan e-Sanat - - News -

انتخاب-رييسسازمانبسيجمستضعفيندربارهديداراخيرفرماندهان سپاهبادكترروحانيگفت:جلسهبارييسجمهوردريكجوصميميوبرادرانه برگزار شد، اين همگراييها و انسجامها خيلي مهم است و تا آنجايي كه من رصد كردم اين مالقات با اقبال عمومي همه مردم و همه جناحها مواجه شده است.سردارپاسدارغالمحسينغيبپروربابياناينكهايننشستيكجلسه اعتراضي نبود، اظهار كرد: مجموعه سپاه، آقاي دكتر روحاني را رييسجمهور قانوني كشور ميداند و غير از اين هم نميتواند باشد. سردار غيبپرور افزود: ماحتمابايدبهدولتكمككنيم،كمااينكهرييسجمهورمحترمنيزسپاهو بسيج را بهعنوان يكي از مولفههاي قدرت ملي، باور داشته باشند كه الحمداهلل اين باور بود. وي ادامه داد: رييسجمهور در انتهاي جلسه به من گفتند كه از سال85 بسيجيهستموهنوزهمكارتبسيجخودرادارم.جانشينفرمانده سپاه در بسيج افزود: رييسجمهور محترم نيز عالقهمندي خود را به سپاه اعالم كردند و در مقابل سپاه هم اين آمادگي را اعالم كرد و بنده هم حداقل در51 مصاحبهوسخنرانيآمادگيبسيجبرايكمكبهدولتمنتخبمردم را اعالم كردهام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.