تشكیل پرونده اينترنتي وام ازدواج در بانك قرضالحسنه مهر ايران

Jahan e-Sanat - - News - يادداشت

اداره اعتبارات و بينالملل بانك قرضالحسنه مهر ايران به مناسبت والدت باسعادت حضرت معصومه)س( از ايجاد امكان تشكيل اينترنتي پرونده تس//هيالتي براي طرح ضربتي پرداخت وام ازدواج جوانان در سايت رسمي بانك خبر داد.

ب//ه گ//زارش »جهانصنعت« ب//ه نق//ل از روابط عموم//ي بانك قرضالحس//نه مهر ايران، اين بانك در راس//تاي اجراي طرح ضربتي بانك مركزي ج.ا.ا مبني بر پرداخت تسهيالت ازدواج به ثبتنامشدگان طي ماههاي مرداد و ش//هريور69 و همچنين مشتريمداري و تكريم اربابرج//وع و رضايت بيش//تر متقاضيان، مبادرت به ايجاد ش//رايط سيس//تمي درج اطالع//ات وام گيرنده و ضام//ن و تكميل پرونده در سامانه تسهيالت آنالين كرده است.

اين امكان براي تسريع، تسهيل و كاهش رفتوآمد غيرضروري براي مزدوجيني كه بانك قرضالحسنه مهر ايران را جهت دريافت تسهيالت خود انتخاب كردهاند، ايجاد شده و متقاضيان ميتوانند عالوه بر مراجعه حضوري به شعب از طريق سايت نيز اقدام كنند.

بر اين اساس، هموطنان واجد شرايط ميتوانند با مراجعه به سايت بانك در قس//مت س//امانه تس//هيالت آنالين ضمن مطالعه راهنماي استفاده از سامانه يادشده از نحوه پيگيري و ثبت درخواست تسهيالت آنالين ازدواج خود مطلع شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.