گذر دالر از مرز 3800 تومان

Jahan e-Sanat - - News -

روند كاهشي دالر متوقف شد و از مرز س//ه هزار و 800 تومان گذشت.

درجريانمعامالتروزگذشته بازار آزاد تهران، قيمت انواع سكه با افزايش مواجه شد. سكه طرح جديد از مرز يك ميليون و 200 هزار تومان گذشت.

بر همين اساس قيمت سكه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش 950 توماني يك ميليون و 203 هزار و 500 تومان، تمام بهار آزادي طرح قديم با افزايش هزار توماني به يك ميليون و 170 هزار تومان و نيم سكه نيز با افزايش هزار توماني به 619 هزار و 500 تومان رسيد. ربع سكه 395 هزار و 500 تومان و سكه يك گرمي 244 هزار تومان بود.

هر اونس طال در بازارهاي جهاني 1245 دالر و 80 سنت و هر گرم طالي 18 عيار نيز 115 هزار و 133 تومان بود.

هر دالر آمريكا 3805 تومان، يورو 4525 تومان، پوند 4936 تومان، درهم امارات 1039 تومان و لير تركيه 1108 تومان بود. تورم روستايي 8/8 درصد شد براساس اطالعات مركز آمار ايران تورم نقطه به نقطه روستايي در تيرماه 9/7 درصد و تورم ساالنه 8/5 درصد شده است.

شاخصكل)برمبناي001=0931(درتيرماهسال6931 263/1ددع را نش//ان ميدهد كه نسبت به ماه قبل 1/3 درصد افزايش داشته است. شاخصكلنسبتبهماهمشابهسالقبل)تورمنقطهبهنقطه(،7/9 درصد افزايش يافته كه نسبت به تورم نقطه به نقطه ماه قبل 10/5) درصد(،8/0 واحد درصد كاهش يافته است. درصد تغييرات شاخص كل در 12 ماهه منتهي به تيرماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم روستايي(، 8/8 درصد است كه نسبت به تورم 12 ماهه منتهي به خرداد ‪8/5) 1396‬ درصد(، 0/3 واحد درصد افزايش داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.