بانك صادرات در مسیر پیشرفت

Jahan e-Sanat - - News -

مديرعامل بانك صادرات ايران به برنامه استراتژيك تدوين شده اين بانك براي همگامي با بانكداري بينالملل و تبديل ش//دن به برترين بانك كشور خبر داد.

به گزارش »جهانصنعت« به نقل از روابط عمومي بانك صادرات ايران، زراعتي، مديرعامل اين بانك در بازديد از ش//عب استان گيالن ش//امل رضوانشهر، لشت نشا، دس//تك، چاف و بندركياشهر با اشاره ب//ه اينك//ه بانك صادرات ايران بهصورت هدفمند تالش كرده اس//ت با شناس//ايي و اجراي استانداردهاي بينالمللي و حرفهاي در صنعت بانكداري به الگويي برجس//ته در بازار رقابتي بين بانكي تبديل شود، افزود: البته از نظر شاخصهاي موجود هنوز تا هدفگذاريهاي انجام ش//ده فاصله زيادي داريم اما اطمينان داريم كه مس//ير حركت بانك صادرات ايران كامال مثبت و اميدواركننده است.

وي ادام//ه داد: برنامه اس//تراتژيك در بانك توس//ط متخصصان و كاركنان باتجربه تدوين ش//ده و بهزودي تحوالت بزرگي را در سطح س//ازمان از نظركيفيت خدمات، تنوع محصوالت و ش//يوههاي ارائه سرويسهاي بانكي به مشتريان شاهد خواهيم بود.

زراعتي افزود: استانداردسازي عملكردها، چابكسازي سازمان، ارائه خدمات به مشتريان متناسب با خواسته و انتظارات آنان و همچنين ارائه خدم//ات نوين مبتني بر نرمافزارهاي تحت وب و گوش//يهاي هوشمند از رئوس برنامههاي استراتژيك بانك هستند.

وي در اين ديدارها با اشاره به لزوم همراهي كاركنان شعب اظهار داشت: تحقق اهداف بانك در گرو تالش كاركنان صديق و زحمتكش آن اس//ت و بر خود الزم ميدانم ضمن حضور در واحدهاي صف به خصوص شعب دور از مركز استان، از دغدغهها و مسايل آنها آگاه و از پيشنهادها و نظرهايشان در پيشبرد برنامههاي بانك بهرهمند شوم.

مديرعام//ل بانك صادرات ايران مهمتري//ن دارايي بانك را اعتماد مشتريان معرفي كرد و گفت: بايد با ارائه خدمات با كيفيت و متنوع تالش كنيم به انتظارات مشتريان پاسخ داده و وفاداري آنان به بانك را افزايش دهيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.