كودتا زير گوش ترامپ

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

رسوايي ادامهدار تيم ترامپ درباره دخالت روس//يه در انتخاب//ات 2016 امري//كا، نهتنها تهديدي براي ادامه رياستجمهوري او محسوب ميشود چراكه خطر استيضاح او هر روز افزايش مييابد، از س//وي ديگر جمهوريخواهان ديگر حمايت آنچناني از رييسجمهور جمهوريخواه خود نميكنند، از سوي ديگر رييس سابق سيا اعالم كرد در صورت اخراج رييس ويژه پرونده روسيه، ش//اخه اجرايي نبايد از ترامپ اطاعت كند و آنها را حتي دعوت به شورش كرد.

رييسجمه//ور آمري//كا ب//ار ديگ//ر وزي//ر دادگستري و رييس پليس فدرال اين كشور را به باد انتقاد گرفت. به گفته ترامپ، سش//نز به جنايتهاي هيالري كلينتون از موضع ضعف عمل كرده است. رييسجمهور اياالت متحده سهشنبه گذشته در شبكه اجتماعي توئيتر وزير دادگس//تري دولت خود را در زمينه پيگيري دخالت روس//يه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا، به سستكاري متهم كرد.

دونال//د ترامپ در اي//ن رابطه به جنايتهاي هيالري كلينتون اش//اره كرده كه گمان ميرود منظور او، اتهام انتش//ار اطالع//ات محرمانه در ايميلهاي نامزد انتخاباتي حزب دموكرات باشد.

ترامپ عالوه بر اين نوشت اندرو مككيب، ريي//س افبيآي و مس//وول تحقي//ق درباره اتهامات هيالري كلينتون، براي همس//رش از كلينت//ون 700 هزار دالر پول گرفته اس//ت. رييسجمه//ور آمريكا همچني//ن از اقداماتي سخن گفته است كه در اوكراين براي كارشكني در كمپي//ن ترامپ و تقويت كلينتون، صورت گرفته اس//ت. ترامپ جزييات بيشتري درباره اين كمپين منتشر نكرده است.

فش/ار بر ترامپ و همكارانش بيش/تر ميشود

رييسجمهوراياالتمتحدهپيشترباجديتبه موضوع اتهام دخالت روسيه در انتخابات برخورد نميك//رد. او حتي فعاليت گروههاي تحقيق در اين زمينه را بيثمر ميدانست و معتقد بود آنها در نهايت به آنچه من گفتهام خواهند رسيد اما در هفتههاي اخير اوضاع تغيير كرده و او در اين رابطه بهشدت زير فشار قرار گرفته است.

جف سش//نز نيز يكي از متهماني است كه پيشتر با سفير روسيه در آمريكا مالقات كرده اس//ت. او پس از شروع كار خود در ماه مارس اعالم كرد ك//ه در روند تحقيق در اين زمينه دخالت نميكند.

ترام//پ تا ماه مي از او پش//تيباني ميكرد و او را مناس//بترين فرد براي سرپرس//تي وزارت دادگستري و دادستاني كل ميدانست. او اما هفته پيش اعالم كرد سشنز نبايد خود را از تحقيقات درباره روسيه كنار ميكشيد و اگر چنين قصدي داشت، بايد قبال به او ميگفت تا او فرد ديگري را براي پست وزارت دادگستري انتخاب كند.

رييسجمهور آمريكا پيشتر جيمز كومي، ريي//س پليس ف//درال آمريكا افب//يآي را از س//مت خود بركنار كرده بود. او ضمن تاكيد ب//ر اينكه كومي توانايي رهبري موثر افبيآي را ندارد، گفته بود كس//ي بايد مديريت جديد پليس فدرال آمريكا را برعهده گيرد كه بتواند اعتماد عمومي به اين اداره را جلب كند. ناظران معتقدند اخراج كومي بيطرفي او در تحقيقات بوده است.

تا چندي قبل به نظر ميرسيد براي ترامپ، مككي//ب مناس//بترين فرد براي رياس//ت افبيآي باشد اما اكنون او هم هدف حملههاي لفظي رييسجمهور قرار گرفته است. در حال حاضر كميته قضايي مجلس سناي آمريكا، يك دادس//تان ويژه از جانب وزارت دادگستري و افبيآي در رابطه با دخالت روسيه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا تحقيق ميكنند.

كميته قضاي//ي مجلس س//ناي آمريكا از دونالد ترامپ )پس//ر( و پ//ل منافورت، رييس س//تاد انتخاباتي دونالد ترامپ )پدر( خواسته است به پرسشهاي اعضاي اين كميته درباره ارتباط آن دو با ناتاليا وسلنيتسكايا، وكيل روس پاسخ دهند. دونالد ترامپ )پسر( پيشتر مالقات با وسلنيتس//كايا را در ژوئن 2016 تاييد كرده ب//ود. رييسجمهور آمريكا گفته اس//ت ناتاليا وسلنيتس//كايا يك وكيل عادي است و ربطي به دولت روسيه ندارد.

جارد كوش//نر، مش//اور و داماد ترامپ نيز مورد اته//ام قرار گرفته و از جانب كميتههاي امنيتي مجلس س//نا و مجلس نمايندگان بار ديگ//ر براي شفافس//ازي در زمين//ه دخالت روسيه در انتخابات دعوت شده است. كوشنر در اين مي//ان وكيلمدافع دومي را براي خود به خدمت گرفته است.

دايان فايناشتاين، سناتور دموكرات مجلس س//ناي آمري//كا و چ//وك گراس//لي، همتاي جمهوريخواه او سهشنبه گذشته اعالم كردند پل منافورت، مدير پيشين تيم انتخاباتي دونالد ترامپ و جارد كوشنر به مجلس احضار شدهاند تا در برابر كميته قضايي س//نا درباره احتمال مداخله و تاثيرگذاري روسيه در انتخابات آمريكا شهادت دهند.

بنا به گفته فايناشتاين كه در حال تحقيق درباره اين پرونده است، دليل ارسال احضاريه به پل منافورت احتمال عدم حضور داوطلبانه او در سناست. در بيانيه مشترك دايان فايناشتاين و چوك گراس//لي در اين رابطه آمده است كه ابتدا حضور منافورت در مجلس در اولويت قرار نداشت و يادداشتبرداري از مصاحبهاي با او، ميتوانست خواس//ت كميته قضايي را تامين كند. اما اين راهح//ل با مخالفت پل منافورت روبهرو شده است.

رييس مجل/س نماين/دگان آمريكا: وظيفه ما حمايت از رييسجمهور نيست

ريي//س مجل//س نماين//دگان آمري//كا در واكن//ش به اظه//ارات رييسجمه//ور آمريكا گف//ت، جمهوريخواه//ان كنگ//ره نبايد تمام وقتش//ان را به دف//اع از رييسجمهور آمريكا اختصاص دهند.

به نوشته اينديپندنت، پل رايان همچنين با دفاع از رابرت مولر گفت: او همهچيز هست مگر مغرض عليه حزب جمهوريخواه.

اظه//ارات پل راي//ان در واكنش به توئيت ترامپ مطرح شد كه نوشته بود: بسيار غمانگيز اس//ت كه جمهوريخواهان حتي برخي از آنها كه پشت من هستند، كار چنداني در حفاظت از رييسجمهورش//ان انجام نميدهند. مشاور ارش//د ترامپ دوشنبه گذش//ته در انتقادي از مول//ر تيم حقوقي او را باندي از اهداكنندگان دموكرات توصيف كرد. شماري از وكاليي كه كنار او درباره مداخله روسيه تحقيق ميكنند ارتباطاتي با حزب دموكرات دارند.

با اين حال رييس مجلس نمايندگان آمريكا تاكيد كرد كه مولر تمايلي به دموكراتها ندارد. او افزود: حرف بسياري از كساني كه ميگويند مولر طرف//داري حزبي ميكند قبول ندارم. او واقعا همه چيز هست مگر جانبدار. به ياد داشته باش//يد كه مولر جمهوريخواه است و از طرف يك جمهوريخواه منصوب ش//ده است كه در يك دولت جمهوريخواه كار ميكند. بسيار مهم اس//ت كه تحقيقات درباره احتمال همدستي روسيه به صورت مستقل انجام شود.

پل رايان همچنين در پاس//خ به اينكه چرا جمهوريخواه//ان در دف//اع از ترامپ اقدامات بيشتري صورت نميدهند، گفت: قرار نيست آنها تمام وقت ما را صرف اين كار كنند چراكه ما براي اين كار انتخاب نشدهايم. ما براي حل مش//كالت م//ردم و تمركز روي مس//ايل آنها انتخاب ش//دهايم و اين چيزي اس//ت كه روي آن تمركز داريم.

تهديد مدير جديد روابطعمومي كاخ سفيد به پاكسازي گسترده

مديرجدي//د روابطعموم//ي دونالد ترامپ گفت، آماده پاكس//ازيهاي گس//ترده در كاخ س//فيد به منظور جلوگي//ري از درز اطالعات از دولت است.

آنتوني اس//كاراموچي گفت كه آماده است براي متوق//ف كردن درز اطالع//ات غيرمجاز از دفت//ر مطبوعات//ي به بيرون از كاخ س//فيد همه را اخراج كند. اس//كاراموچي اظهار كرد: تحقيقات انج//ام نميدهم. فق//ط ميخواهم جلوي افشاگريها را بگيرم و از رييسجمهور ب//راي اي//ن كار اختي//ارات الزم را گرفتهام. او تاكي//د كرد: بر همين اس//اس ش//ما يا جلوي درز اطالعات را ميگيريد يا اخراج ميش//ويد. كمي پيش از اظهارات اس//كاراموچي، دستيار مطبوعاتي كاخ سفيد از سمتش استعفا كرد. اين اس//تعفا بعد از انتش//ار گزارشي در نشريه پولتيكو مبني بر تصميم اس//كاراموچي براي اخراج وي صورت گرفت.

اس//كاراموچي تاييد كرد كه مايكل شورت كنارهگيري كرده اما گفت كه او را نميشناسد و ش//خصي كه از من خواست او را اخراج كنم ردهاي باالتر از من داشته است. وي ادامه داد كه نميدانسته آيا شورت دست به افشاي اطالعات زده يا خير اما براي او آرزوي موفقيت دارد.

او اظه//ار ك//رد كه س//اير كاركن//ان دفتر ارتباطات كاخ س//فيد تا زماني كه جلوي درز اطالعات را بگيرند م//ورد عفو قرار ميگيرند. همچنين دبير مطبوعاتي جديد كاخ س//فيد در بيانيهاي گفت اس//تعفاي مايكل شورت را پذيرفته است.

رييس س/ابق س/يا، قوه مجريه را به شورش تشويق كرد

رييس س//ابق س//ازمان اطالعات مركزي آمري//كا گفت اگر ترام//پ، رابرت مولر، رييس ش//وراي ويژه پرون//ده روس//يه را اخراج كند مقامهاي قوه مجريه ديگر نبايد از رييسجمهور آمريكا اطاعت كنند.

اين اظهارات جان برنان در كنفرانس امنيتي اخير اسپن با حضور جيمز كالپر، مدير اطالعات ملي آمريكا و ولف بليتزر از ش//بكه س//يانان مطرح شد. برنان گفت: گمان ميكنم وظيفه برخي از مقامهاي قوه مجريه باشد تا از اطاعت امتناع كنند. تنها اميدوارم اين مس//اله حزبي نش//ود. جمهوريخواه//ان و دموكراته//ا بايد بفهمند كه آينده اين دولت در خطر اس//ت و بايد كاري براي آينده بهتر انجام داد.

رييس سابق سيا در پاسخ به بليتزر درباره اينك//ه واكنش كنگره به مديريت اين مس//اله چگونه بايد باش//د، موضوع ش//ورش ش//اخه اجرايي را مطرح كرد. او گفت: جمهوريخواهان و دموكراتها هر دو بايد واكنش داشته باشند؛ كنگره و شاخه اجرايي.

برنان تاكيد كرد: اگ//ر ترامپ، مولر را اخراج كند يا براي اخراج مولر تالش كند واقعا اميدوارم اعضاي كنگره بهعنوان نمايندگان منتخب ما قيام كنند و بگويند ديگر كافي است!

رابرت مولر پيش از جيمز كومي رياس//ت افبيآي را بر عهده داش//ت. او اكنون از طرف معاون دادس//تان كل، مسوول پرونده مداخله روس//يه در انتخابات رياستجمهوري 2016 شده است. ترامپ نميتواند عليه قانونگذاراني ك//ه تحقيق ميكنن//د كاري انج//ام دهد اما ميتوان//د معاون دادس//تان كل را براي اخراج مولر تحت فشار بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.