حزباهلل لبنان تهديدي براي منطقه

Jahan e-Sanat - - News - بازتاب

رييسجمهور آمريكا با نخستوزير لبنان كه به واشنگتن س//فر كرده بود، ديدار ك//رد. دونالد ترامپ پ//س از ديدار با س//عد الحريري در يك كنفرانس مطبوعاتي مشترك با وي شركت كرد.

ترامپ در اين كنفرانس مطبوعاتي گفت كه از تالشهاي لبنان براي حفاظت از مرزهاي خود و جلوگيري از پا گرفتن داعش و گروههاي ش//بهنظامي در داخل اين كشور قدرداني ميكن//د. رييسجمهوري آمريكا ب//ا تاكيد بر تداوم حمايت واشنگتن از لبنان، اظهار كرد: كمكهاي آمريكا ميتواند به حصول اطمينان از اين امر كمك كند كه ارتش لبنان تنها مدافع نيازهاي اين كش//ور است. به گزارش آسوشيتدپرس، ترامپ و حريري در اين كنفرانس مطبوعاتي نسبت به اتحاد و انس//جام در مبارزه با داعش متعهد ش//دند. از سوي ديگر، رييسجمه//ور آمريكا اعالم كرد، جنبش حزباهلل تهديدي براي لبنان و تمام خاورميانه اس//ت. ترامپ در اين كنفرانس خبري همچنين گفت: حزباهلل لبنان موجب وخامت بحران انس//اني در سوريه است. ترامپ در بخش ديگري از اظهارات خود بيان كرد: ارتش لبنان به خاطر دفاع از مرزهاي خود در مقابل داعش و جبهه النصره ميجنگد. ما هميشه آماده كمك به ارتش لبنان در جنگ عليه تروريسم هستيم. رييسجمهور آمريكا با بيان اينكه ارتش لبنان در خط مقدم مبارزه با تروريسم داعش و جبهه النصره اس//ت، اعالم كرد: حزباهلل با حمايت ايران، تراژدي انس//اني در لبنان را وخامت ميبخشد. ترامپ همچنين اضافه كرد: بش//ار اسد بارها و بارها از خطوط قرمز رد ش//د اما مانند دولت اوباما اجازه نميدهم اسد با جناياتي كه انجام داده، بگريزد.

نخستوزير لبنان نيز گفت: به همكاريها با دولت آمريكا درخصوص تحريمها و جريمههاي در نظر گرفته براي فعاليت بانكهاي لبناني با حزباهلل ادامه ميدهيم. حريري افزود: با ترامپ درباره امنيت و اقتصاد لبنان و مبارزه مش//ترك عليه تروريسم صحبت كردم.

وي درباره بحران شوراي همكاري خليج فارس نيز گفت: گفتوگ//و بهتري//ن راه حل براي بهب//ود روابط ميان قطر و عربستان است. حريري از پيشرفت ميانجيگريهاي كويت براي حل بحران شوراي همكاري خليج فارس ابراز خرسندي كرد و افزود: آمريكا ميتواند به حل بحران قطر كمك كند. وي درباره تاثير بحران سوريه بر كشورش هم گفت: لبنان ميزبان 1/5 ميليون آواره سوري است.

واش/نگتن: حزباهلل لبن/ان آم/اده جنگ عليه اسراييل

از طرفي نماينده دائم واشنگتن در سازمان ملل نسبت به خطرات آنچه تهديد حزباهلل لبنان براي ملت اين كشور خواند، هشدار داد. نيكي هيلي در جلسه شوراي امنيت كه درخصوص بررسي وضعيت خاورميانه به ويژه پرونده فلسطين برگزار شد، نسبت به عملكرد حزباهلل لبنان هشدار داد.

اين مس//وول آمريكايي در عين حال نس//بت به اتفاقات كنوني در قدس ابراز نگراني كرد. وي خاطرنشان كرد: همه گروهها بايد در راستاي كاهش تنش فعاليت كنند و ما آماده ارائه كمك به اين مساله به هر نحوي هستيم. سفير آمريكا در ادامه افزود: ضروري است كه در اماكن مقدس امنيت در حد يكسان تضمين شود.

هيلي انتقادات تندي از شوراي امنيت درخصوص موضعش در قبال درگيريهاي خاورميانه كرد و مدعي ش//د: شوراي امنيت شرايط خاورميانه را از آن چيزي كه هست پيچيدهتر ميكند و به اس//راييل سخت ميگيرد و نميپذيرد كه يكي از دالي//ل اصلي درگيريها در خاورميانه اي//ران و حرباهلل لبنان است.

نمايندهدائمآمريكادرسازمانمللهمچنينادعاكرد:براي آشنايي با ماهيت حزباهلل لبنان بايد به فراي كارهاي اين حزب نگاه كنيم كه به نمايندگي از بشار اسد به جنگ ميپردازد و نيروهايش را به سوريه فرستاده و آنها مسوول برخي حمالت خونبار هستند. هيلي افزود: حزباهلل به دنبال نابودي اسراييل است و كمترين توقع ما از شوراي امنيت اين است كه تهديدات صريحي كه مقابل ما هستند را بشناسد.

وي همچنين مدعي ش//د: حزباهلل لبنان براي جنگ در آينده آماده ميشود و بهطور غيرقانوني اسلحه ذخيره ميكند و با اين اقدام ملت لبنان را در معرض خطر قرار ميدهد. هيلي در عين حال به نقش مهم نيروهاي موقت سازمان ملل براي حفظ صلح در لبنان )يونيفل( اشاره كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.