حمله به قلب اياالت متحده

Jahan e-Sanat - - News -

خبرگزاري رس//مي كرهشمالي اعالم كرد در صورتي كه آمريكا تالشي در راستاي تغيير رژيم حاكم در پيونگيانگ انجام دهد، كرهشمالي به قلب اياالت متحده حمله اتمي خواهد كرد.

بيانيه منتشرش//ده در خبرگزاري رسمي كرهشمالي يك هفته پس از آن است كه رييس سازمان اطالعات مركزي اياالت متحده گفته بود دولت دونالد ترامپ بايد راهي پيدا كند كه هدف از آن جدا كردن ظرفيتها و تواناييهاي هستهاي كرهشمالي و رژيم آن كشور باشد. پومپئو گفته بود: مطمئن هستم مردم كرهش//مالي، مردم بسيار خوبي هس//تند و از رفتنش خيلي خوشحال خواهند شد.

خبرگزاري رسمي كرهشمالي در بيانيهاي به نقل از سخنگوي وزارت خارجه آن كش//ور اعالم كرد: اگر آمريكا جرات كند حتي يك نشانه كوچك از تالش ب//راي تغيير رهبري ما ب//روز دهد، با پتك اتمي قوي خود، بيرحمانه به قلب اياالت متحده خواهيم كوبيد. در اين بيانيه آمده اس//ت كه سخنان پومپئو از خط و خطوط گذش//ته و اكنون ديگر مشخص ش//ده كه هدف نهايي دولت ترامپ تغيير رژيم است.

اين بيانيه در حالي منتشر شده كه گروهي از مقامهاي اياالت متحده كه نامش//ان فاش نش//ده، گفتهاند رصد اطالعاتي نشان ميدهد كرهشمالي طي هفتههاي گذشته اقدام به نقلوانتقال شماري از تجهيزات نظامي خود است. اين مقامها گفتهاند انتظار ميرود پيونگيانگ، به زودي دست به آزمايش يك موشك قارهپيما يا شبيه آن بزند.

واشنگتنپستسهشنبهگذشتهگزارشدادهبودآژانساطالعاتدفاعيآمريكا وابسته به وزارت دفاع آن كشور، ارزيابي كرده است كه كرهشمالي تا سال آينده به توانايي توسعه موشك قارهپيما دست پيدا ميكند. اين ارزيابي، زماني زودتر از پيشبينيهاي قبلي ارائه كرده، هرچند برخي گزارشهاي اطالعاتي ديگر با آن موافق نيستند. شماري از مقامهاي آمريكايي گفتهاند تحليلهاي ديگري نيز در اين مورد وجود دارد كه ترديدهايي را در مورد توانايي پيونگيانگ در سال آينده مطرح كرده است.

بهگزارشآسوشيتدپرس،كميتهنيروهايمسلحآمريكادرمجلسنمايندگان آن كشور جلسهاي محرمانه در مورد توسعه موشكي كرهشمالي تشكيل داد. كرهش//مالي در جريان جشن روز اس//تقالل در آمريكا اعالم كرد يك موشك بالستيك قارهپيما را با موفقيت آزمايش كرده است. در همان زمان اين احتمال از سوي شماري از كارشناسان مطرح شد كه برد موشك به خاك اياالت متحده ميرسد و شماري از مقامها نيز در گفتوگو با شبكههاي خبري آمريكا تاييد كردند كه موشك تازه، از نوع قارهپيما بوده است.

از سويي رويترز به نقل از مقامهاي آمريكايي اعالم كرد: كرهشمالي هنوز موفق به توليد كالهك هستهاي در آن اندازه كه بر موشكهاي بالستيك قرار گيرد، نشده است. يك مقام ديگر نيز گفته است عملي كردن تهديد اتمي عليه آمريكا يا متحدان آن، فقط در صورتي قابل تصور اس//ت كه حكومت كيم جونگاون تصميم گرفته باشد دست به خودكشي بزند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.