توافق طرفهاي درگير در ليبي با آتشبس

Jahan e-Sanat - - News -

دو گ//روه مخالف حاكم بر ليبي در پي گفتوگوهايي در فرانسه با يك آتشبس مشروط موافقت كردهاند. نخست وزير ليبي كه سازمان ملل او را به رسميت ميشناسد و خليفه حفتر، فرماندهنظاميرقيب،كهشرقليبيراكنترلميكند،سهشنبه گذشته در پاريس ديدار كردند. هدف از اين گفتوگوها پايان مناقشهاي است كه از زمان خلع سرهنگ معمر قذافي از قدرت درسال1102 دراينكشورشعلهكشيدهاست.رييسجمهور فرانسه گفت كه دو رقيب شايد به زودي به نماد آشتي در ليبي بدلشوند.آنهادربيانيهاي01 مادهاينوشتند:مابهآتشبس و خودداري از هرگونه استفاده از نيروهاي مسلح براي مقاصدي كهشاملمبارزهباتروريسمنباشدمتعهديم.آنهاهمچنينقول دادند در جهت برقراري حاكميت قانون و برگزاري انتخابات حركت كنند كه ميتواند در سال 2018 برگزار شود.

دولت پيمان ملي س//راج كه در طرابلس مستقر است از س//ال 2016 براي جلب نظر گروههاي مختلف شبهنظامي و سياستمداران تالش كرده است اما ارتش ملي ليبي تحت هدايت ژنرال حفتر كه در توبروك در شرق كشور مستقر است از شناسايي دولت پيمان ملي خودداري ميكند.

ژنرال حفتر هدايت نبرد عليه تروريستهاي افراطي را به عهده دارد و اخيرا در بنغازي دومين شهر بزرگ ليبي اعالم پيروزي كرد. پيش//تر در سال جاري گفتوگوهاي دو طرف به نتيجه نرس//يده بود. با اين حال اي//ن دو در پي تازهترين گفتوگوها دس//ت همديگر را فشردند. رياست اين جلسه را غسان سالمه فرستاده سازمان ملل به عهده داشت.

ماكرون ضمن س//تايش از شهامت تاريخي هر دو طرف گفت: آرمان صلح امروز پيشرفت زيادي كرده است. مديترانه به اين صلح نياز دارد. ماكرون و ساير رهبران اروپايي به رسيدن به نوعي توافق در اين روز اميدوار بودند چون ليبي به مسير اصلي مهاجرت به اروپا بدل شده است. ماكرون گفت اميدوار است اين توافق ضربهاي به قاچاقچيان انسان كه در منطقه كار ميكنند وارد كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.