دوحه قرباني قلدريهاي ژئوپلتيك

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- وزير امور خارجه قطر بحران منطقه را خطري براي ساختار جهان و نه فقط قطر دانست و تاكيد كرد، اختالفنظرها ميان كشورهاي تحريمكنندهوقطربرايحلبهانديشههاييپختهوبالغنيازدارد.ويحجم تجارت امارات با ايران را بسيار بيشتر از تجارت قطر با كشورمان دانست. محمد بن عبدالرحمان آل ثاني ضمن ابراز تاسف نسبت به ادامه بحران در منطقه براي نزديك به دو ماه در پي اقدام چهار كشور عربي عربستان، امارات، بحرين و مصر در قطع روابط ديپلماتيك و تجاريشان با قطر و تحريم اين كشور از تاريخ پنجم ژوئن گذشته تاكيد كرد، قطر به دنبال آن است كه روش گفتوگو را براي حل بحران موجود در منطقه در پيش گيرد. آل ثاني گفت: قطر قرباني قلدريهاي ژئوپلتيك كشورهاي همسايه شده كه به دنبال به كنترل درآوردن حاكميت قطر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.