راي به مذاكره لغو اوباماكر در سنا

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- سناي آمريكا، راي به مذاكره در مورد طرح جمهوريخواهان براي لغو خدمات بيمه تصويبش//ده در دوره رياس//تجمهوري باراك اوباما، موسوم به اوباماك//ر داد. هفته گذشته رايگيري مشابهي در سنا، بينتيجه مانده بود.

راي به مذاكره بر س//ر لغو اوباماك//ر يك پيروزي براي دونالد ترامپ بهشمار ميرود كه در تالش است تا جمهوريخواهان را در راستاي تالشها براي جايگزيني طرح تصويبشده در دولت پيشين، متحد كند. دونالد ترامپ، پس از رايگيري سهشنبه گذشته در سنا آن را گامي بلند ناميده و بار ديگر اوباماك//ر را فاجعهاي براي مردم آمريكا توصيف كردهاست. پيش از اين رهبر دموكراتها در سنا گفته بود لغو اوباماك/ر، بارديگر آمريكا را بيمار خواهد كرد و بيش از آنكه به نظام خدماتدرماني مقرون به صرفه منجر شود هرجومرج در پي خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.