هرگز درباره جوالن مذاكره نميكنيم

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- نماينده دائم سوريه در سازمان ملل اعالم كرد كه دمشق هرگ//ز از حق خود درباره جوالن كوت//اه نخواهد آمد و درباره آن نيز مذاكره نخواهد كرد. بشار جعفري در جلسه شوراي امنيت درباره اوضاع خاورميانه بر موضع ثابت دمشق درباره حمايت از حق مردم فلسطين براي تعيين سرنوش//ت خود و تش//كيل كشور مس//تقل به پايتختي قدس تاكيد كرد. وي به اقدامات جنايتكارانه اسراييل درباره قدس و مسجد االقصي اشاره و تاكيد كرد: ما بارها از شوراي امنيت خواستيم ت//ا تنها به صدور بيانيههاي محكوميت و ابراز نگراني اكتفا نكند و به مس//ووليتهاي خود درباره اجراي فوري تمامي قطعنامههاي مربوط به پايان اشغال اراضي عربي توسط اسراييل عمل كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.