حماسدرليستتروريستيدادگاهاتحاديهاروپا

Jahan e-Sanat - - News -

رويت/رز- دادگاه عالي اتحاديه اروپا دي//روز به ماندن حماس در فهرست تروريستي اين اتحاديه راي داد و اين پرونده را براي بررسي به دادگاه بدوي فرستاد.

قضات ديوان دادگستري اروپا بررسي 2014 دادگاه عمومي اتحاديه اروپا را رد كرد؛ در آن س//ال اين دادگاه اعالم كرد كه ش//واهد كافي براي نگه داشتن حماس در فهرست تروريستي، مسدود كردن اموال و ممنوعيت سفر براي اعضاي اين گروه وجود ندارد. اين دادگاه اعالم كرده بود كه در فهرست قرار دادن نام حماس بهجاي آنكه برمبناي اس//ناد و مدارك مس//تدل باش//د، بر مبناي گزارشهاي رسانهاي و اينترنتي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.