دست از مطالبات خود نميكشيم

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- رييسجمهور مصر اعالم كرد: موضع ما درباره قطر همچنان ادامه دارد و لحظهاي از خواستههاي قانونيمان چشمپوشي نميكنيم.

عبدالفتاح سيس//ي درباره موضع مص//ر در قبال دولت قطر گفت: موض//ع ما درباره بحران قطر تغييري نك//رده و حتي يك لحظه هم از خواس//تههاي قانونيمان چشمپوشي نميكنيم. وي افزود: منطقه هفت سال است كه از دخالت در امور كشورها و نيز وجود حمايت از گروههاي افراطگر رنج ميبرد، منطقه در حال ويراني و نابودي است و مصر از آن جدا نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.