دستگيري دو قاضي ديگر دادگاه سايه در ونزوئال

Jahan e-Sanat - - News -

رويترز- دو قاضي معرفي شده ديگر از سوي اپوزيسيون در دادگاه عالي سايه دستگير شدند.

خسوس روخاس و زوليما گونزالس دو قاضي كه از سوي اپوزيسيون براي دادگاه عالي ونزوئال و در مخالفت با انتصابهاي دولت معرفي شده بودند، در ايالت آنسوآتگي در مركز ونزوئال و پس از دستگيري آنجل زرپا يك قاضي معرفي شده ديگر از سوي اپوزيسيون بازداشت شدند. اپوزيسيون از دولت نيكوالس مادورو، رييسجمهور ونزوئال خواست تا انتخابات روز يكشنبه را براي تشكيل كنگرهاي مناقشهبرانگيز كه داراي اختيارات براي تدوين مجدد قانون اساسي است، متوقف كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.