سعد حريري به مسكو ميرود

Jahan e-Sanat - - News -

نخستوزير لبنان اعالم كرد، در 11 سپتامبر قصد سفر به روسيه و ديدار با رييسجمهوري اين كشور را دارد.

حريري افزود: من در سپتامبر به مسكو ميآيم و قصد دارم ديداري با پوتين داش//ته باش//م. او اش//اره كرد كه پوتين دوست خوبش است. نخس//توزير لبنان افزود: ما درمورد همه چيز صحبت خواهيم كرد، از جمله شرايط موجود در لبنان و منطقه. ما درباره همكاري پوتين در مبارزه عليه داعش و همكاري روسيه در ارتش لبنان نيز گفتوگو خواهيم كرد. حريري گفت: ما همچنين بر سر مشكل سوريه، با رييسجمهور روسيه گفتوگويي خواهيم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.