تاثير تغيير واحد پولي در بازار سرمايه

Jahan e-Sanat - - News - بینالملل

معامالت بورس از اوايل هفته جاري روزهاي خوبي را پشتسر گذاشته به نحوي كه اولين روز هفته ش//اخص كل قيمت و بازده نقدي بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت با افزايش 508 واحدي روبهرو شد و شاخص رقم 80 هزار و 670 واحد را نشان داد. به گزارش خانه ملت، روند رشد شاخص كل قيمت و بازده نقدي در روز دوم هفته جاري نيز تداوم داشت به نحوي كه در پايان معامالت روز يكشنبه افزايش 192 واحدي را داشت و شاخص بيانگر رقم 80 هزار و 863 واحد بود. هرچند روند رش//د ش//اخص بورس در س//ومين روز هفته نسبت به روزهاي قبل از رشد كمي برخوردار بود اما روند صعودي ب//ا افزايش 70 واحدي ادامه داش//ت و رقم 80 ه//زار و 933 واحد را تجربه كرد. روند صعودي ش//اخص كل قيم//ت و بازده نق//دي در پايان معامالت سهش//نبه، با سرعت بيشتري نسبت به روز قبل ادامه داشت و رشد 247 واحدي را تجربه كرد و عدد 81 هزار و 180 را نشان داد. برخي كارشناس//ان بازار سرمايه بخشي از اين روند صعودي شاخص بورس را ناشي از مقطع زماني كنوني دانس//تهاند و عنوان كردهاند يكي از داليل اين رش//دهاي مداوم شاخص، مربوط به برگزاري مجامع عمومي شركتهاي بورسي اس//ت. عدهاي ديگر از كارشناس//ان معتقدند كه زمزمههاي كاهش نرخ س//ود بانكي بهطور طبيع//ي بر ش//اخصهاي بورس تاثي//ر رواني مثبتي داش//ته اس//ت. در اين خصوص محمد حس//ننژاد در گفتوگويي درباره وضعيت بازار بورس و رشد تداومدار شاخص اين بازار معتقد است: بورس دماسنج و آيينه تمامنماي اقتصاد كش//ور محسوب ميشود. نماينده مرند و جلفا در مجلس ش//وراي اسالمي همچنين گفت در صورتيكه اقتصاد كش//ور از ركود خارج شود، ميتوان انتظار داش//ت بازار بورس كشور نيز با تحول اساس//ي روبهرو شود. اين نماينده مردم در مجلس دهم يكي از داليل رش//د ش//اخص بورس در روزهاي گذشته را خوشبينيهايي كه درباره آينده اقتصاد كشور وجود دارد، ميداند و اظهار ميكن//د كه به دليل اينكه پيشبيني ميش//ود، حوزه مس//كن از ركود خارج ش//ود، صنايع وابس//ته نيز با رشد روبهرو ميشوند كه بديهي است ميتواند تبعات مثبتي براي بورس به همراه داش//ته باشد. حس//ننژاد همچنين برگزاري مجامع عمومي شركتهاي بورسي را در مدت اخير و پيشبينيهايي را كه درخصوص سود سهام شركتها در سال آينده مطرح است از داليل موثر ديگر در روند صعودي ش//اخص بورس ميداند. اين عضو كميس//يون اقتصادي مجلس ش//وراي اسالمي با اش//اره به زمزمهها درخصوص كاهش نرخ سود بانكي ميگويد كه بهطور طبيعي شاخص بورس تحت تاثير اخبار مبني بر كاهش نرخ سود بانكي قرار ميگيرد. حس//ننژاد همچنين در ادامه گفتوگوي خود به موضوع متاثر بودن ارزش سهام شركتها از كاهش نرخ سود بانكي و همچنين نرخ تنزيل اشاره دارد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس ش//وراي اسالمي با تاكيد بر لزوم تقويت بخش توليد يادآور ميشود كه تقويت بازار سرمايه و ايجاد شرايطي براي سوق نقدينگي به سمت اين بازار مانع از رونق بازار س//وداگران در حوزههاي مختلف اقتصادي ميشود. تبعاتتصميمجديد در بازار سهام، »ريال« مفهوم دارد و بايد منتظر شيوه اجراي اين تغيير واحد پولي دولت ماند چراكه اين اتفاق اثرات رواني كوتاهمدتي بر بازار س//رمايه خواهد داشت، چون با تغيير واحد پولي از تومان به ريال، اعش//ار از قيمت سهام حذف ميشود كه ممكن اس//ت در كوتاهمدت بر بازار اثرگذار باشد. سعيد اسالمي بيدگلي، دبيركل كانون نهادهاي س//رمايهگذاري درخصوص تغيير واحد پول ملي كشور و تبعات اين تغيير براي بازار سرمايه به عصر مالي گفت: هرچند اثرات چنين تغييري در بعد كوچك خيلي قابل توجه نيست چون سالهاست بهطورغيررسميواحدپولكشوردرخريدوفروش كاالهاتوماناستامادربازارسرمايهاينتغييرتاثير كوتاهمدتي دارد چراكه قيمت سهام با اعشار ريال است و در صورت تغيير واحد پولي بايد اين اعشار حذف و قيمتها به تومان رند شوند. اين كارشناس بازار سرمايه درباره تغيير واحد پولي كشور گفت: تغيي//ر واحد پولي و حذف صفر از پول ملي تاثير عميقيبراقتصادنداردوعمدهاينتاثيركوتاهمدتو روانياست،مگراينكهچنيناتفاقيآغازكنندهاهداف اقتصادي ديگر باشد. وي درباره هزينههاي چنين اتفاقيگفت:مهمترينهزينهاينتغيير،جايگزيني اسكناسهاوجمعآورياسكناسهايقديمياست كه البته رقم قابلتوجهي نيست. اسالميبيدگلي با تاكيد بر اينكه تغيير واحد پولي اثرات مستقيم اقتصادي در بلندمدت ندارد، گفت: اين اتفاق فقط در زمان كوتاهي اثرات رواني به همراه دارد و دولت بايد با برنامهاي دقيق اقدام به جايگزيني پول جديد كند.ويباتاكيدبراينكهسالهاستدراقتصادايران بهطور غيررسمي تومان جايگزين ريال شده است، گفت: ما هيچ دارايي را با ريال معامله نميكنيم و همهمعامالتماباتوماناستپسچنينتصميمي تورمزانيست.دبيركلكانوننهادهايسرمايهگذاري اظهارداشت:اميداستاينبرنامههايدولتباهدف كاهش تورم و رشد اقتصادي باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.