صعود خيرهكننده شاخص

Jahan e-Sanat - - News -

در آخري//ن روز معامالت بورس تهران در اين هفته قيمت س//هام شركتهاي خودرويي با روند رو به كاهش همراه شد اما در گروه فلزات اساسي شاهد روند افزايشي بوديم بهطوري كه نمادهايي در اين گروه بيش//ترين تاثير مثبت را روي دماس//نج بازار اعمال كردند. به گزارش ايسنا، شاخص كل بازده نقدي و قيمتي بورس اوراق بهادار تهران روز گذشته 327/5 واحد رشد كرد و به رقم 81 هزار و 509 واحدي رسيد اما شاخص كل هموزن با افت 3/7 واحدي خود تا رقم 17 هزار و 819 واحدي پايين آمد. ش//اخص آزاد شناور نيز پس از 321 واحد رشد به عدد 89 هزار و 934 واحدي رس//يد و ش//اخص بازار اول با 350 واحد افزايش تا عدد 57 هزار و 23 واحدي باال رفت. شاخص بازار دوم نيز با رشد 54 واحدي همراه شد. در معامالت روز گذشته شركت ملي صنايع مس ايران، فوالد خوزستان و فوالد مباركه خوزستان به ترتيب با ،109 100 و 98 واحد تاثير مثبت بيشترين نقش فزاينده را روي بازار سرمايه داشت و در طرف مقابل مخابرات ايران، ايران خودرو، سرمايهگذاري نفت و پتروشيمي تامين با ‪46 36،‬ و 44 واحد تاثير منفي بيشترين نقش كاهنده در شاخص داشتند. روز گذشته در نماد ملي صنايع مس ايران كه بيشترين نقش فزاينده روي دماسنج بازار سرمايه اعمال كرد، فشار عرضه حقوقيها مشهود بود بهطوري كه بيش از 99 درصد از فروشها مرب//وط به اين گ//روه بود. حقوقيها در اين نماد بيش از 136 ميليون سهم را عرضه كردند و حقيقيها 91 ميليون و 319 هزار سهم را جمع آوري كردند. سهم خريد حقوقيها در اين نماد بيش از 33 درصد بود. در پنجمين روز معامالت بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسي روند افزايش در قيمت پاياني سهام اكثريت سهامها مشهود بود بهطوري كه اين گروه بيشترين تاثير را روي نوسانات شاخص كل داشتند و در نمادهايي از اين گروه صف خريد مش//اهده ميشد. اما در طرف مقابل خودروييها يك دست افت كردند به عنوان نمونه سهام شركت ايران خودرو روز گذشته با بيش از چهار درصد كاهش در قيمت پاياني مواجه شد. در اين نماد حدود 80 درصد از عرضهها توسط سهامداران حقيقي و بيش از 80 درصد از خريدها توسط حقوقيها صورت گرفت. قنديها نيز روز گذش//ته روند رو به كاه//ش در قيمت پاياني را تجربه كردند، هرچند نمادهايي همچون قند ثابت خراسان، فرآوردههاي غذايي و قند چهارمحال با روند افزايشي مواجه شدند اما در مورد قند ثابت خراسان اين رقم چشمگير نبود. ارزش معامالت بورس تهران به رقم 342 ميليارد تومان بالغ شد كه اين رقم ناشي از دست به دست شدن بيش از يك ميليارد سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 98 هزار و 768 نوبت داد و ستد بود. در بازار بدهي كه اوراق مشاركت، گواهي سپرده و صكوك معامله ميشود، تعداد 18 هزار برگه اوراق مشاركت به ارزش كل بيش از 17 ميليارد ريال معامله شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.