آيفكس 920 واحدي شد

Jahan e-Sanat - - News - پیشنهاد

گ/روه ب/ورس- س//هامداران در آخرين روز معامالتي اين هفته تعداد 116 ميلي//ون ورقه بهادار را در بيش از 23 ه//زار دفعه به ارزش يكهزار و 74 ميليارد ريال در بازارهاي فرابورس ايران معامله كردند. در جريان بازار روز گذشتهچهارشنبه4 مردادماهشاخص كل فرابورس ني//ز كمتر از يك واحد عقبنشيني كرد و در پله 920 واحدي ايستاد. به ترتيب نمادهاي »زاگرس«، »بمپنا« و »فزرين« تا نزديك يك واحد تاثير مثبت بر آيفكس به جا گذاشتند. درمقابلنمادهاي»سمگا«،»بكهنوج« و »وهور« نيز تا ‪5 .0‬ واحد تاثير منفي بر اين نماگر داش//تند. در مجموع دو ب//ازار اول و دوم س//هامداران نزديك به 52 ميليون سهم را به ارزش 219 ميليارد ريال دست به دست كردند. به ترتيب دو نماد »غشهداب« و »بمپنا« بيش//ترين حجم و ارزش معامالتي را در اي//ن دو بازار در اختيار گرفتند. در جريان معامالت روز گذشته همچنين نم//اد معامالتي ش//ركت اقتصادي و خودكفاي//ي آزادگان، س//يمان مجد خواف، شركت داروسازي توليد دارو، زري//ن معدن آس//يا و حقتقدم نماد مذكور، شركت لوازم خانگي پارس و پتروشيمي اميركبير بازگشايي شدند. معامالت در تابلوهاي بازار پايه نيز روز گذشته با دادوستد 60 ميليون سهم ب//ه ارزش 122 ميليارد ريال پيگيري شد. نماد كارخانجات مخابرات ايران و كارخانج//ات توليدي پالس//تيران به ترتيب بيش//ترين حج//م و ارزش معامالتي را در اين بازار تجربه كردند. نگاهي به دادوستدهاي انجام شده در ب//ازار اوراق با درآمد ثابت نيز نش//ان ميدهد 629 هزار ورقه به ارزش 626 ميليارد ريال در اين بازار مورد مبادله قرار گرفته كه در ميان نمادها اس//ناد خزانه اسالمي مرحله يازدهم در صدر ايس//تاده اس//ت. در همين حال تابلو اوراق تسهيالت مسكن ميزبان معامله بي//ش از 95 هزار ورق//ه به ارزش 73 ميليارد ريال قرار گرفت. قيمت تسهها روز گذش//ته در دامن//ه 753 تا 772 هزار ريالي قرار داش//ت. صندوقهاي سرمايهگذاري قابل معامله نيز شاهد معامله س//ه ميليون ورقه به//ادار به ارزش 33 ميلي//ارد ريال بود. صندوق سرمايهگذاري اعتمادآفرين پارسيان بيشترين حجم و ارزش معامالتي را در ميانETF ها در اختيار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.