كنترل قيمت مرغ با ورود به بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

عرضه م//رغ در بورس كاال اهرمي ب//راي تعيين نرخ واقع//ي و منطقي اي//ن كاالي غذايي حياتي بهش//مار ميآي//د زيرا نرخ م//رغ در بورس كاال بر مبناي عرضه و تقاضاي موجود در بازار تعيين ميشود. به گزارش خانه ملت، نظر افضلي، عضو هياترييسه كميس//يون كش//اورزي، آب و منابع طبيعي مجلس درباره وضعيت ورود م//رغ به ب//ورس كاالي اي//ران گفت: ورود م//رغ ب//ه ب//ورس كاال با رعايت زنجيرههاي به هم پيوسته توليد بطور كامل امكانپذير است و اين در حالي است كه ورود مرغ بايد منطبق با بازار تقاضا در بورس كاال عملياتي ش//ود. نماينده مردم نهبندان و سربيشه در مجلس شوراي اسالمي افزود: كاهش دورههاي جوجهريزي در مرغداريهاي كش//ور براي جلوگيري از مازاد توليد مرغ اس//ت، بدين معنا كه نبايد باالتر از تقاضاي موجود در بازار شاهد ورود مرغ به بازار باشيم، بنابراين با ورود مرغ به ب//ورس كاال نرخ اين كاالي غذايي شناور و شفاف تعيين ميشود. افضلي افزود: عرضه مرغ در بورس كاال اهرمي براي تعيين نرخ واقعي و منطقي اين كاالي حياتي و غذايي بهشمار ميآيد زيرا نرخ مرغ در اين شرايط بر مبناي عرضه و تقاضاي موجود در بازار و نرخ توليد تعيين ميشود و به اين صورت نوس//انات نرخ مرغ طبق هزينههاي توليد در بازار مرغ كنترل ميش//ود. وي ادام//ه داد: براي عرض//ه مرغ در بورس كاال نباي//د از نهادههاي دامي نيز غافل ش//د زيرا نهادههاي دامي با توجه به اينكه منبع غذايي اصلي طيور بهشمارمي آيند، بهطور مستقيم بر نرخ مرغ تاثيرگذار هستند. عضو كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس يادآور ش//د: افزايش نرخ مرغ در بازار ارتباط مستقيمي با كاهش دورههاي جوجهريزي در مرغداريهاي كش//ور دارد و اين سياس//ت براي جلوگيري از نماندن مرغ بهدس//ت توليدكننده تعيين شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.