موج عرضههاي اوليه تازه در بورس ابوظبي

Jahan e-Sanat - - News - فرابورس

ش//ركت بندرگاه//ي ابوظب//ي، توسعهدهنده اصلي بنادر و منطقه صنعتي ابوظبي، قصد دارد س//هام خ//ود را به صورت عرض//ه اوليه در بازار امارات پذيرهنويس//ي كند. به گزارش س//نا، ش//ركت بندرگاهي ابوظبي به عنوان يك شركت دولتي باشركتهايتامينسرمايهمختلفي در هفته گذشته ديدار داشته است تا درخصوص تعيين مش//اور عرضه تصميمگيري كند. به نظر ميرسد اين ش//ركت تالش دارد تا با فروش س//هام خود در ح//دود يك بيليون دالر تامين س//رمايه كن//د. بر اين اساس، شركت ابوظبي پورتز )شركت بندرگاهي ابوظبي( هنوز تصميمات نهايي براي اين عرضه را اخذ نكرده و ممكن اس//ت حتي از عرضه اوليه نيز پشيمان شود. در ماههاي اخير بس//ياري از ش//ركتهاي بزرگ و دولتي در كش//ورهاي حوزه خليج ف//ارس به دليل اف//ت قيمت نفت، براي تامين مالي به بازارهاي سهام خود روي آوردهاند. شركت نفت ملي ابوظبي نيز براي عرضه اوليه بخش پمپبنزينهاي خود در حال تعيين مشاور است. به نظر ميرسد عرضه اوليه اين بخش از شركت ملي نفت ابوظب//ي در حدود 14 بيليون دالر تامين مالي را به همراه داشته باشد. از سوي ديگر، ش//ركت آلومينيوم امارات گلوبال نيز براي تامين مالي در حدود سه بيليون دالري، به دنبال فروش س//هام خود در بازار امارات است. عرضه اوليه اين شركت همراه با بزرگترين عرضه اوليه تاريخ كه به شركت نفتي آرامكو مربوط ميشود، ميتوان//د اقتصاد جه//ان عرب را با تغييري بنيادين همراه كند. به نظر ميرس//د اين عرضه اوليهها، سهم عرضه اوليه جهان عرب را در جهان با تغييرات هنگفتي همراه كند. هر چند كشورهاي عربي تا به حال سهم بسيار كوچكي را در عرضه اوليه در جهان داشتند و ترجيح ميدادند كه شركتها دولتي بمانند تا سهامي عام . ش//ركتها در خاورميانه و آفريقا در 12 م//اه اخي//ر 2/9 بيليون دالر عرضه اوليه داشتند كه در مقايسه با 204 بيليون دالر عرضه اوليه در جه//ان در همين مدت، نش//ان از س//هم كوچك اين منطقه از عرضه اوليه است. براس//اس اين گزارش، بندرگاه ابوظبي كه در سال 2006 تاسيس شد داراي 11 بندر است كه ساالنه ميزبان 25 هزار كشتي باري و تفريحي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.