حﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺗﻮلیﺪ ﺩﺍخلﻰ

Jahan e-Sanat - - News -

گروه صنع/ت - دولت براي تعديل واردات خودرو طرحي دارد تا ميزان واردات اين اتومبيلها تعديل شود. وزير صنعت ميگويد در اينباره طرح//ي را در دولت پيشنهاد دادهايم كه به زودي مورد تصويب ق//رار خواهد گرفت تا در مي//زان واردات اتومبيلهايخارجيتعديلايجادشود.

نعمتزاده با بيان اينكه واردات اتومبيل دركشورافزايشيافتهاستكهدولتبااين مسالهمخالفاست،عنوانكرد:درچهارماه گذشته02 درصدصادراتتوليدخودروها افزايش يافته است. با اين حال اين افزايش واردات نش//ان از افزايش كيفيت زندگي مردم اس//ت كه ميخواهند ماشينهاي بهتريسوارشوند.

او اضافه كرد: خوش//بختانه در فروش خودروهايداخليبامشكليروبهرونيستيم و تقاضا براي اين مساله وجود دارد. از سوي ديگر،درخواستاستفادهازاتومبيلخارجي نيزوجوددارد.دراينبارهطرحيرادردولت پيشنهاد دادهايم كه به زودي مورد تصويب ق//رار خواهد گرفت تا در مي//زان واردات اتومبيلهايخارجيتعديلايجادشود.

وزي//ر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه برخي معتقد هس//تند ن//رخ ارز با تورم داخلي و خارجي و مابهالتفاوت آنها با يكديگرهمپانبودهاستواينمسالهموجب افزايش واردات شده است، گفت: اين يكي از بحثهايي است كه بايد مورد پيگيري قرار گيرد چون سال گذشته ما به دنبال تكنرخي ش//دن ارز بوديم ولي به داليل مطرحشده از سوي بانك مركزي، اين اقدام به تاخير افتاده و شايد اين مساله بر ميزان افزايش واردات بيتاثير نبوده است.

محمدرضانعمتزادهدرحاشيهنشست هيات دولت در جمع خبرنگاران و در پاسخ به اين سوال كه دولت يازدهم مصوبهاي برايعدمخريدكاالهايخارجيكهمشابه ايرانيداشتهاستامانهادهايدولتيبهاين مصوبهعملنميكنند.چهنظارتهاييدر اينباره انجام شده است؟ گفت: از سال39، ليستي را تقديم دولت كردهايم كه پس از بحث و بررسي مورد تصويب قرار گرفت.

س/ازمان بازرس/ي و دي/وان محاس/بات بر عدم خريد كاالهاي خارجي نظارت ميكنند

او ادام//ه داد: براس//اس اي//ن مصوبه، دستگاههاي دولتي و پيمانكاران مرتبط با دستگاههاي دولتي نبايد كاالهايي كه در داخل كش//ور توليد ميشوند، از خارج خريداري كنند. در سال49، مجددا به آن ليست افزوده شد و خوشبختانه امسال نيز بههمانليست،411 قلمكاالاضافهشده است. اين عضو دولت يازدهم با بيان اينكه دستگاههاي دولتي براساس اين مصوبه، نبايد كاالهاي مورد تصوي//ب را از خارج خريداريكنندواينكارممنوعاست،اظهار داشت: سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات رونوشت اين مصوبه را دارند و بر روند اجراي اين كار نظارت ميكنند. اين مصوبه الزماالجراست و همه دستگاههاي دولتيبهاينمصوبهبايدپايبندباشند.

به گزارش ايلنا، نعمتزاده در پاس//خ به اين س//وال كه به عملكرد خودتان چه نمرهاي ميدهيد، تصريح كرد: من نبايد به خودم نمره بدهم. قطعا در اين شرايط موفقيتهاي خوبي حاصل ش//ده اما اين موفقيتهابهخاطرمننبودهاستبلكهبه دليل زحمات همه همكاراني بوده كه چه در ستاد وزارتخانه و سازمانهاي ذيربط فعال هس//تند و چه در بخش خصوصي فعاليت ميكنند. وي با بيان اينكه با ثبات ايجاد شده در بازار، كاالها هر روز كيفيتر و بهتر ميشوند و ما با توسعه صادرات روبهرو بودهايم، خاطرنشان كرد: اين مساله ناشي از تالش فعاالن اقتصادي، مديران، كارگران و همه دستاندركاران است. حدود هفت ميليون نفر در زيرمجموعه صنعت، معدن وتجارتفعاليتميكنندواينموفقيتها حاصلزحماتآنهاست. دردولتبعدينيستم وزير صنعت، مع//دن و تجارت افزود: يكسومشاغالنكشورزيرمجموعهوزارت صنعت،معدنوتجارتفعالهستند.

نعمتزاده در پاسخ به اين سوال كه آيا در كابينه دولت دوازدهم حضور خواهيد داشت؟ ابراز داشت: اگر منظور از كابينه، وزير باش//د انش//اءاهلل نخواهم بود چون درخواس//ت من اين اس//ت كه كارهايم اندكي سبكتر باشم ولي خدمتگزاري را وظيفهخودميدانم.

وزي/راقتصاددس/تورانتش/ار آمارهاي گمرگي را داده است

او در پاسخ به اين سوال كه عدم اعالم ترازهاي تجاري ايران چيست، بيان كرد: معتقديم آمارها هرچه هستند، بايد اعالم ش//ود و گمرك نيز قصد اع//الم آمارها را دارد. البته گمرك دو ماه است كه آمارها را به صورت رسمي و از طريق سايت اعالم نكردهاستوليماازاينآمارهااطالعداريم. وزير اقتصاد و امور دارايي نيز دستور دادهاند تا گمرك اين كار را انجام دهد.

برميزانوارداتكاالهاياساسي افزوده شده

وزي//ر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكهاقتصادبههرميزانكهرونقمييابدبر تقاضاهاافزودهميشود،يادآورشد:براساس بررس//يهاي چهار ماه گذشته، بر ميزان واردات كاالهاي اساسي افزوده شده است. يكدليلآناستكهوزارتجهادكشاورزي س//ال گذشته س//ختگيريهايي را براي حمايت از تولي//د داخلي انجام داد كه به همين خاطر برخي از ذخاير كم ش//دند ولي امسال خوشبختانه اجازه واردات اين كااله//ا را به ما دادهاند زيرا اگر اين كاالها وارد نشوند، ممكن است قيمت آن كاالها افزايشيابد.

نعمتزاده افزود: ممكن اس//ت مردم فكر كنند ارز مبادلهاي زودتر از بين برود و به همين خاطر با ارز مبادلهاي به واردات هجوم آوردهاند كه اين امر خوب نيس//ت. وزير اقتصاد و دارايي، رييس بانك مركزي وبهطوركلي،تيماقتصاديدولتدراينباره در حال كار كردن هستند.

وي درباره بهترين و ماندگارترين اقدام وزارت صنع//ت، معدن و تجارت در چهار سال گذش//ته اظهار داشت: فكر ميكنم بهتريناقداموزارتصنعت،معدنوتجارت در چهار سال گذشته، بازگرداندن اميد به سرمايهگذاران،صنعتگرانومعدنكارانبوده است كه به دولت اعتماد كنند و پول را به س//مت توليد بياورند زيرا در هشت سال دولت قبل، بيشتر پولها به سمتوسوي ساختوساز رفت و به همين خاطر، بخش مس//كن و ساختوس//از فعال شده بود و سرمايهبهسمتتوليدنيامدهبود.

بيش از 250 ميليارد دالر منزل بالاستفاده داريم

وزي//ر صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه خوشبختانه توانستهايم فضايي را ايجادكنيمكهمنابعماليبهتدريجبهسمت صنعت و توليد داخلي بيايد، تصريح كرد: اگر امروز با مشكل اشتغال روبهرو هستيم، اين مساله به خاطر عدم سرمايهگذاري در چند سال گذشته بوده است. امروز بيش از 250 ميليارد دالر منزل بالاستفاده داريم در حالي كه اين س//رمايه ميتوانست به سمت توليد و ايجاد اشتغال بيايد اما اين س//رمايه به سمت ساخت مسكن رفته و راكدوبالاستفادهماندهاستوازآناستفاده نميشود و فقط به شكل يك دارايي براي مردم تبديل شده است. اين جهتگيري خوش//بختانه در حال عوض شدن است و اميدواري//م در دول//ت آين//ده رغبت به سرمايهگذاريبيشترشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.