شيوههاي جديد آموزشي جايگزين طرح استاد- شاگردي ميشود

Jahan e-Sanat - - News -

مديركلسازمانآموزشفنيوحرفهاي استان تهران با اعالم اين خبر كه شيوههاي نوين آموزش//ي براي تكميل فرآيندهاي آموزش//ي جايگزين طرح قبلي اس//تادشاگردي خواهد ش//د، گفت: كارفرمايان بايد حداقلهاي الزم براي ارائه آموزش به كارورزان را كسب كنند.

مجي//د تهرانيان با اش//اره به اينكه در س//ازمان آموزش فني و حرفهاي كش//ور مسيرهاي مختلفي را براي ارائه آموزش به افراد انتخاب كردهايم، اظهار داشت: يكي از اينمسيرهاكهازگذشتهتاكنوندرسازمان آموزش فني و حرفهاي كشور رواج داشته، آموزشهاي استاد- شاگردي است.

وي افزود: از گذش//ته رس//م بوده هر كسي كه در فن يا حرفهاي استادكار است، افرادي را جذب كرده و آموزشهاي الزم را به وي بدهد. مشاور رييس سازمان آموزش فنيوحرفهايكشوربابياناينكهسبكها و اس//تانداردهاي الزم آموزش//ي اكنون با تغييرات زيادي همراه شده است، گفت: با جايگزين شدن شيوههاي نوين، آموزشها بهشكليكاربرديتروجديدترارائهميشود، بنابرايناستفادهازروشهايمدرنبرايارائه آموزشدردستوركارقرارگرفت.بهگزارش فارس، تهرانيان تاكيد كرد: اكنون به جايي رسيدهايم كه اس//تانداردهاي جديدتري براي ارائه آموزشها بنويسيم و با استفاده از شبيهسازهايكامپيوتريوظرفيتفضاي مجازي آموزش را در دسترس قرار دهيم.

مديركل آموزش فني و حرفهاي استان تهران معتقد است بايد زمينههاي الزم را براي ارائه آموزش توسط استادكاران آماده كرد تا به س//اير افراد در نسلهاي بعدي منتقل شود. وي افزود: آموزش در محيط واقعي كار داراي مزايا و محاس//ن بسياري است كه اكنون توسط دولت و مسووالن وزارت كار پيگي//ري ميش//ود، بهطوري ك//ه افراد در حي//ن كار در محيط واقعي آموزشهاي الزم را دريافت ميكنند.

تهرانيانخاطرنشانكرد:اينآموزشها تحتنظارتسازمانآموزشفنيوحرفهاي كشوردرقالبطرحكارورزيدنبالميشود و براي فارغالتحصيالن دانشگاهي اجرايي خواهدشد.

وي در پاسخ به اين سوال كه صالحيت افراد براي ارائه آموزش به فارغالتحصيالن دانشگاهي در طرح كارورزي چطور احراز خواهد شد، گفت: در اين طرح افرادي كه صالحيتهاي الزم را براي ارائه آموزشها كسب كنند اجازه خواهند داشت كارورز جذب كرده و از مزاياي بعدي آن استفاده كنند. اين مقام مسوول تاكيد كرد: سازمان آموزشفنيوحرفهايبانظارتكاملخود آزمونهاي متعددي برگزار خواهد كرد و ارائه گواهينامههاي شغلي منوط به كسب حداقلهاي الزم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.