نبودمديريتكارآمددرتعيينقيمتواقعيخودرو

Jahan e-Sanat - - News -

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي گفت: آنچه مسلم است، شوراي رقابت بايد به نفع مشتريان و مصرفكنندگان اقدام به تعيين قيمت نهايي خودرو كند و توجه به اقتصاد جامعه اولين رسالت اين شوراست.

شهرام كوسهغراوي افزود: متاسفانه در حال حاضر بازار تعيينكننده قيمت نهايي خودرو است و نقش شوراي رقابت در اين عرصه كمرنگ شده است.

وي در ادامه تصريح كرد: در حال حاضر ميزان عرضه و تقاضا در بازار تعيينكننده قيمت نهايي خودرو است در حالي كه شوراي رقابت با اعمال سياستهاي كنترلي ميتواند مديريتي دقيق و صحيح بر نرخ عرضه خودروها در بازار داشته باشد و اساس سياستهاي خود را بر حمايت از حقوق مصرفكنندگان قرار دهد. البته توجه به سرمايهگذاران و حفظ سرمايه آنها نيز بايد مدنظر شورا قرار گيرد.

نماينده مردم كالله، مينودشت و گاليكش در مجلس شوراي اسالمي با اشاره به مشكالتپيشرويصنعتخودروسازيدرمسيرجهانيشدنبيانكرد:اساسيترين مشكل صنعت خودروسازي، نبود سيستم مديريتي كارآمد است كه منجر به عدم تعيين قيمت واقعي براي محصوالت توليدي ش//ده در حالي كه اعمال مديريتي كارشناسانه ميتواند منجر به حل مشكالت موجود در صنعت خودروسازي شود. كوسهغراوي در ادامه به خبرخودرو اذعان كرد: خروج از انحصار در صنعت خودروسازي و فراهمسازي بستر اعمال مديريت كارشناسانه و متخصص زمينهساز حل مشكالت پيشروي صنعت خودروسازي در مسير جهاني شدن خواهد بود و افزايش كيفيت و رقابتپذيري خودروهاي داخلي از حيث قيمت را در پي خواهد داشت.

عضو كميسيون عمران مجلس شوراي اسالمي در پايان با اشاره به تاثير حضور س//رمايهگذاران خارجي در بهبود فضاي كس//بوكار بازار خودرو ايران ابراز داشت: قطعا شرايط الزم براي حضور سرمايهگذاران خارجي در صنعت خودروسازي فراهم اس//ت و ورود اين سرمايهداران يك فرصت طاليي براي توليدكنندگان داخلي در جهت بهبود وضعيت كنوني كس//بوكار صنعت خودروسازي و توليد خودروي با كيفيت خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.