تدوين طرحي براي فرآوري فوالد خام صادراتي

Jahan e-Sanat - - News -

عضوانجمنفوالدازتدوينطرحيبراي فرآوري فوالد خام صادراتي در كشور خبر داد و گف//ت: با صدور گواهي عبور موقت، ف//والد صادراتي پس از ف//رآوري با ايجاد ارزشافزوده صادر خواهد شد.

رضاشهرستانياظهارداشت:درخواست توليدكنندگان فوالد از دولت اين است كه ازساختوسازحمايتشودتاصنعتفوالد نيز رونق بگيرد. براي اين كار، پيشنهادي را تهي//ه كردهايم تا جهت اجرا به مجلس و دولت ارائه شود.

ويتوضيحداد:دراينراستاپيشنهادي ب//راي تصويب در مجلس تهيه ش//ده تا شركتهايي كه صادرات فوالد خام مانند بيل//ت و اس//لب را انج//ام ميدهند، اين م//واد را با قيمت صادراتي و مش//وقهاي مالياتي و صادراتي به شركتهاي داخلي فرآوريكننده، ارائه دهند تا فوالد خام پس از فرآوري صادر شود.

وي ادامه داد: به اين ترتيب، فوالد خام با نرخ صادراتي ب//ه كارخانههاي فرآوري مستقر در شهري كه گمرك در آنجا قرار دارد، تحويل داده ميشود و گمرك نيز با صدور گواهي عبور موقت دو يا س//ه ماهه اجازه ميدهد شركت فرآوري، كار توليد محصول نهايي را انجام دهد و پس از آن، محصولنهاييصادرميشود.

به گفته شهرستاني، در صورت اجراي اي//ن طرح هم ارزش افزوده بيش//تري در كشور ايجاد خواهد شد و هم ركود فعلي تا حدي برطرف ميشود.

وي افزود: اين پيش//نهاد را در مجلس مطرح كرديم كه مورد استقبال نمايندگان قرارگرفتوتوليدكنندگانشمشفوالدنيز از آن استقبال كردند. حاال بايد براي نهايي شدن از طريق اتاق بازرگاني و مجلس مورد پيگيريقرارگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.