بازسازي معدن زمستان يورت يك ماه ديگر زمان ميبرد

Jahan e-Sanat - - News -

باشگاه خبرنگاران- رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان گفت: تاكنون 200 نفر از كارگران معدن زمستان يورت به سركار خود بازگشتهاند و تا يك ماه آينده با اتمام پروژه بازسازي تمام كارگران در اين معدن مشغول به كار خواهند شد.

حس//ينقلي قوانلو گفت: معدن زمس//تان يورت در حال بازسازي و تقويت سيستم تهويه به سر ميبرد.

وي در ادامه با اشاره به تخريب يكي از چهار تونل موازي در حادثه انفجار افزود: در يك ماه تعطيلي كه بعد از آن حادثه گذشت، بسياري از تونلها ريزش كرده و االن در حال تقويت اس//تحكام داخل تونلها هستيم. قوانلو با بيان اين موضوع كه كارگران بيكار معدن، در اين چندماه بيمه بيكاري گرفتهاند، تصريح كرد: تاكنون 200 نفر از كارگران معدن زمستان يورت به سر كار خود بازگشته و تا يك ماه آينده با اتمام پروژه بازسازي، تمام كارگران در اين معدن مشغول كار خواهند شد.

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان اذعان كرد: 43 نفر جان خود را در حادثه معدن از دس//ت دادند كه پيمانكار بايد بهجاي آنها نيروي جديد استخدام كند و در صورتي كه منابع طبيعي موافقت كند، يك تونل جديد در معدن زمستان يورت احداث خواهيم كرد كه 100 نفر نيروي جديد در آنجا مشغول كار ميشوند.

وي در پايان يادآور شد: سيستم تهويه معدن كه در گذشته با روش طبيعي كار ميكرد در حال مجهز شدن به سيستمهاي تهويه الكترونيكي اس//ت و در پايان پروژه بازس//ازي، بازرسان اداره كار و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان مجوز شروع به كار مجدد معدن زمستان يورت را صادر ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.