توليد خودرو به 2 ميليون دستگاه ميرسد

Jahan e-Sanat - - News -

ايس/نا- براساس هدفگذاري صورت گرفته در سال 1400 توليد انواع خودروي سبك به دو ميليون دستگاه ميرسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اخيرا ويرايش دوم »برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت« را منتش//ر كرد كه در آن راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت كشور پيشبيني شده است. بخشي از برنامه راهبردي اين وزارتخانه در حوزه صنايع مربوط به »برنامه راهبردي صنعت خودرو« است.

در برنام//ه راهبردي صنعت خودرو راهكارهايي در زمينه توس//عه و گس//ترش كمي و كيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزههاي مختلف پيشبيني ش//ده كه از جمله آن افزايش تيراژ توليد خودرو تا سال 1400 است.

در اين زمينه در اين سند پيشبيني شده كه در سال 1400 توليد انواع خودروي س//بك ش//امل س//واري و وانت به دو ميليون دستگاه افزايش يابد.

اي//ن هدفگذاري در حالي اس//ت ك//ه براي س//الجاري (1396) پيشبين//ي توليد يك ميلي//ون و 500 هزار دس//تگاه خودرو صورت گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.