وزيري كه بايد عصای جادو داشته باشد!

Jahan e-Sanat - - News -

اهال//ي فرهنگ در دوران انتخابات نقش پررنگي را در انتخاب حس//ن روحاني ايفا كردن//د. موج حمايت آنها چن//ان گس//ترده بود كه بس//ياري از طرفدارانشان را مجاب به حمايت از حسن روحاني كرد. قش//ري كه سالهاس//ت روز خوش نديدهاند. از توقيف اكران فيلمهايشان و لغ//و برگ//زاري كنسرتش//ان گرفت//ه تا سختگيريها و سانس//ورها و توهينها. اما ح//اال كه كانديداي م//ورد حمايت اكثريت هنرمندان، رييسجمهور شده است، اوضاع براي آنها چگون//ه رقم خواهد خورد؟ آيا از محدوديتها كاسته ميشود؟ چه كسي وزير ارشاد خواهد شد و قدرتش براي پاسخگويي به مطالبات هنرمندان چقدر است؟

مطالب/ات اهال/ي فرهن/گ از دولت دوازدهم

حاص//ل بزرگتري//ن م//وج حماي//ت ش//كلگرفته از حس//ن روحان//ي در دوران انتخابات منجر به انتش//ار بيانيهاي شد كه ب//ه امضاي بيش از ش//ش هزار نفر از اهالي فرهنگ رس//يد. در قس//متي از اين بيانيه آمده بود: »به ايران ميانديش//يم، به ايراني ك//ه در چش//م جهانيان جايگاهي داش//ته باش//د كه شايسته آن اس//ت، به ايراني كه ش//هروندان ش//ريفش از آرام//ش، امنيت، احترام، اميد ب//ه زندگي و رفاهي برخوردار باش//ند كه شايس//ته آنند. به ايراني پاك از دروغ، نيرن//گ و عوامفريب//ي، به ايراني كه در آن نويس//ندگان، هنرمندان و اهالي قلم بدون هراس از محدوديتهاي غيرقانوني، به آفرينش، خلق و نشر ادبيات و هنر خويش بنش//ينند و اميد داش//ته باشند آنچنان كه شايسته است، قدر بينند و بر صدر نشينند و مطمئن باشند كار اهل فرهنگ به خودشان سپرده ميشود.

ما با تكيه به تمامي اين باورها، در انتخابات رياستجمهوري به دكتر حسن روحاني راي ميدهيم كه با تمام محدوديتها، فش//ارها و موانع//ي كه وج//ود دارد، براي تحقق اين باورها، گام برداش//تهاند و اميد آن داريم كه در دوره جدي//د رياس//تجمهوري خويش، بيش از پيش به وعدههاي خود و مطالبات بحق اهالي فرهنگ و هنر پاي بفشارند و در دفاع تمامقد از قانون و حقوق مردم در همه سطوح آن، از پاي ننشينند.«

در همي//ن چند خ//ط ميتوان مطالبات اين قش//ر را از دولت آينده رمزگشايي كرد. باز كردن فضاي محدود كه هنرمندان با آن دست و پنجه نرم ميكنند، اعتماد و احترام ب//ه آنها. ام//ا احقاق چني//ن مطالبهاي چه بس//ترهايي را ميطلبد و اين بسترها چقدر در اختيار دولت است؟ كارنامه وزارت ارشاد دولت يازدهم طبق آمارهاي موجود، دولت يازدهم در طول حدود چهار سال فعاليت خود، عملكرد قابل قبولي در حوزه فرهنگ داش//ته است؛ عملكردي كه به رشد و ارتقاي سطح كمي و كيفي حوزههاي مختلف فرهنگي انجاميد و بخش فرهنگ را از رخوت تحميلشده بر آن خارج س//اخت. اما اين تغييرات تنها در مواردي است كه در اختيارات دولت است. در ايران نهادهاي فرهنگي بس//ياري موازي با وزارت ارشاد به انجام فعاليتهاي فرهنگي ميپردازند كه گاهي جلوي پاي دولت سنگ مياندازند؛ نهادهايي كه نتيجه برخوردهاي سليقهايشان به لغو كنسرت و تحريم اكران فيلمها و توقف انتشار كتابها ...و ميانجامد. هر چند دولت يازدهم بر خالف وعدههايي كه داد، هيچ وقت نتوانس//ت جلوي چنين اتفاقات//ي را بگي//رد و اهال//ي فرهنگ هنوز براي ارائه كارش//ان بايد از هزاران اما و اگر بگذرند اما اتفاقات مثبتي نيز افتاده است كه نميتوان آنها را ناديده گرفت.

تشكيل هياتهاي نظارت بر ضوابط نشر كه در دولت يازدهم محقق ش//د را ميتوان زمينهس//از عبور از بس//ياري از مشكالت و موانع موجود در امر مميزي كتاب دانست؛ موانع//ي ك//ه در دولت پيش//ين به ش//دت موجب ناخرس//ندي و دلسردي اهالي نشر شده بود.

در سالهاي پس از روي كار آمدن دولت روحاني، 131 هزار و 183 عنوان كتاب چاپ اول و 91 ه//زار و 306 عنوان كتاب تجديد چاپي مجوز گرفته و منتشر شدند. در طول چهار س//ال گذشته متوس//ط رشد ساالنه عناوين كتابهاي منتشر شده 10/4 درصد، تعداد ناش//ران 6/1 درص//د، كتابخانههاي عمومي 2/1 درص//د و زيربناي كتابخانهها عمومي كشور 0/6 درصد بوده است.

حوزه تئاتر يك//ي از حوزههاي فرهنگي اس//ت كه در طول چهار سال گذشته رشد كمي و كيفي قابل توجهي داشته است. اين در حالي است كه در دولت پيشين هنرمندان حوزه تئاتر از وضعيت اس//فبار س//النهاي نمايش و سليقهاي بودن روند ارائه مجوز به نمايشها بس//يار گاليهمند بودند؛ وضعيتي كه در برههاي موجب تضعيف شديد اقتصاد تئاتر ش//د و بسياري از فعاالن اين عرصه را خانهنشين كرد.

اما در دولت يازدهم، حوزه تئاتر اتفاقهاي خوبي از بهبود زيرساختها تا رشد دو برابري بودجه را تجربه كرد. بازسازي و افتتاح سه سالن از تئاتر شهر و تاالر سنگلج و حمايت از توليد آثار و محصوالت فرهنگي و هنري ب//ا مولفههاي اصيل دين//ي و ملي از جمله اقدام//ات مثب//ت متولي//ان فرهنگي دولت يازدهم در حوزه هنرهاي نمايشي در طول چهار سال گذشته است.

دولت يازدهم از روزهاي نخستين فعاليت خود تاكنون به س//ينما توجه ويژهاي نشان داده است. بازگش//ايي خانه سينما يكي از نخس//تين گامهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اس//المي دول//ت روحاني بود ك//ه با تغيير مديران سينمايي دولت گذشته در روزهاي نخس//تين فعالي//ت دولت كنون//ي به وقوع پيوست و اميدواريهاي ايجاد شده در زمينه عالقهمندي دولت به بهبود وضعيت سينما را تقويت كرد.

در طول چهار س//ال گذشته شاهد رشد كمي و كيفي توليدات س//ينمايي، آش//تي مخاطبان با سينما و افزايش شمار مخاطبان س//ينما بودي//م. اين در حالي اس//ت كه تا پي//ش از روي كار آم//دن دولت يازدهم، به دليل فرس//ودگي و نامجهز بودن سالنهاي سينمايي شهرستانها امكان اكران همزمان فيلمها در تهران و شهرستانها وجود نداشت و بس//ياري از آثار سينمايي با فاصله زماني بس//يار زياد در شهرستانهاي مختلف و در سالنهاي فرسوده اكران ميشدند.

حوزه رس//انه به عنوان يكي از مهمترين حوزههاي فرهنگي نيز در چهار سال گذشته مورد توجه و اهتمام دولت بود. صدور مجوز براي 411 نش//ريه مكت//وب و 230 پايگاه خبري يكي از اقدامات مثبت دولت در ايجاد تكثر رسانهاي بود.

در دولت يازدهم تعداد عناوين روزنامهها از 214 در سال 92 به 296 عنوان در سال 94 رس//يد؛ رقمي كه رشد متوسط ساالنه 17/6 درص//دي را نصي//ب روزنامهها كرد. اين رويك//رد وزارت ارش//اد دولت يازدهم، تعداد عناوين كلي نشريات سراسر كشور را از ش//ش هزار و 154 نشريه در سال 92 را به 8 هزار و 287 نش//ريه در سال 94 ارتقا داد. گفتني است رسانههاي الكترونيكي بر خط )خبرگزاريها( نيز رشد 5 درصدي را تجربه كردند.

دولت يازدهم با وجود موانع بسيار، اعمال نظرهاي س//ليقهاي و اعمال فشار از سوي نهادهاي غيرمرتبط با حوزه موس//يقي، در طول فعاليت خود اين حوزه را نيز فراموش نكرد.

بازگشايي »اركسترسمفونيك تهران« در اسفندماه 93 و »اركستر ملي« در خردادماه 49، ش//ايد نخس//تين گام ارزشمند دولت يازدهم در حوزه موسيقي باشد چراكه اين دو اركس//تر مهم كش//ور به موجب برخي سياس//تهاي دولت قبل براي چند سال به تعطيلي كشانده ش//ده بودند. افزون بر اين اما افزايش تع//داد دفعات اجراي صحنهاي موس//يقي يك//ي از تح//والت مه//م عرصه موسيقي در دولت يازدهم بود بهگونهاي كه تعداد اجراهاي صحنهاي موس//يقي كه در سال 29، يكهزار و 32 اجرا بود در پايان سال 94 به سه هزار و 877 اجرا رسيد و رشدي 71/6 درص//دي را تجربه كرد؛ هر چند كه همه اين اقدامات پاسخگوي مطالبات اهالي فرهنگ نيست. متاسفانه قفلهاي فرهنگ را نهادهايي محكم ميكنند و كليد را در جيب خودشان ميگذارند كه كار زيادي از دست دولت برنميآيد.

گزينهه/اي احتمالي وزي/ر فرهنگ دولت دوازدهم

گمانهزنيه//ا از كابين//ه دولت دوازدهم چن//ان ضد و نقيض اس//ت ك//ه پيشبيني تركيب كابينه دوازدهم را بس//يار س//خت ميكند. ميتوان گفت ماندن صالحياميري در وزارت فرهنگ و ارش//اد اسالمي قطعي اس//ت اما از آنجا كه نام او به عنوان رييس دفت//ر رييسجمه//وري نيز مطرح اس//ت ممك//ن اس//ت صندل//ي وزارت فرهنگ و ارش//اد خالي بماند. اگر صالحياميري وزير ارش//اد نشود چند اسم ديگر وجود دارد كه از ش//انس بااليي براي تصدي وزارت ارشاد برخوردارن//د. مجيد انصاري معاون حقوقي فعل//ي رييسجمه//وري، س//يد عبدالواحد موس//وي الري وزير كشور دولت اصالحات و احمد مسجدجامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي دولت اصالحات بيش از ديگر نامها به گوش ميرسد.

رضا صالحياميري كه در ماههاي پاياني دول//ت يازدهم جايگزين علي جنتي ش//د فرصت چنداني براي پيش//برد برنامههايش نداش//ت و از اين رو عملك//رد او در وزارت ارش//اد امكانپذي//ر نيس//ت. بع//د از اعالم كانديداتوري حس//ن روحان//ي در انتخابات يازدهم رياستجمهوري، صالحياميري به عنوان معاون فرهنگي س//تاد وي منصوب ش//د و با حضور در برنام//ه زنده ثريا كه در تاريخ 8 خرداد ماه س//ال 1392 از رس//انه مل//ي پخش ش//د، به نمايندگي از حس//ن روحاني، در حضور سه تن از نمايندگان ديگر كانديداها، به تشريح برنامههاي دولت تدبير و امي//د در خصوص نظام آموزش و پرورش و همچني//ن نظام آم//وزش عالي پرداخت. او پس از پي//روزي روحاني در انتخابات به سمت رياس//ت كارگروه شناسايي و تعيين اعضاي فرهنگي كابينه منصوب شد. پس از اين كه سلطانيفر، وزير پيشنهادي روحاني ب//راي تصدي وزارت ورزش نتوانس//ت راي اعتماد نمايندگان مجلس را كسب نمايد؛ در تاريخ 26 مرداد سال ،1392 دكتر روحاني ط//ي حكمي س//يدرضا صالحياميري را به عن//وان سرپرس//ت وزارت ورزش و جوانان منصوب كرد.

ش//امگاه شنبه 27 مهر 92 بود كه دكتر روحاني طي نامهاي به علي الريجاني رييس مجلس نهم، س//ه وزير پيش//نهادي علوم، ورزش و آم//وزش و پ//رورش را به مجلس معرفي كرد. در جلسه علني مجلس كه در تاريخ 5 آبان 92 به منظور بررسي صالحيت سه وزير باقيمانده از كابينه يازدهم تشكيل ش//ده بود، بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان و نيز دفاعيات وزراي پيش//نهادي، نمايندگان مجلس نهم به رضا صالحياميري وزير پيش//نهادي دولت براي تصدي وزارت ورزش و ام//ور جوانان راي اعتماد ندادند و صالحياميري از مجموع 261 راي ماخوذه نماين//دگان، با 107 راي موافق و 141 راي مخال//ف و 13 راي ممتنع موفق نش//د راي اعتماد مجلس را به دست آورد و از راهيابي به كابينه يازدهم بازماند. سيدرضا صالحي در تاريخ 30/11/92 از سوي رييسجمهور به عنوان رييس س//ازمان اسناد و كتابخانه ملي منصوب ش//د. او پس از استعفاي علي جنتي در 2 آبان 1395 طي نامهاي به رييس مجلس از سوي رييسجمهور به عنوان وزير پيش//نهادي فرهنگ و ارشاد اسالمي جهت كسب راي اعتماد از مجلس شوراي اسالمي معرفي ش//د. در جلسه راي اعتماد مجلس ش//وراي اسالمي در تاريخ 11 آبان ماه سال 1395 رضا صالحياميري توانس//ت با 180 راي موافق، 89 راي مخالف و 6 راي ممتنع به س//مت وزارت فرهنگ و ارش//اد اسالمي برگزيده شود.

همينط//ور ك//ه از س//وابق او پيداس//ت روابط او با حس//ن روحاني گرم و صميمانه اس//ت و او از افراد قابل اعتماد و نزديك به رياستجمهوري اس//ت. احتماال صندلي او در كابينه دوازدهم تضمين ش//ده است اما اينكه اين صندلي در وزارت ارش//اد باش//د يا در س//اختمان رياستجمهوري همچنان معلوم نيست.

مجيد انصاري دبير اجرايي تشكل سياسي اصالحطلب مجم//ع روحانيون مبارز، عضو مجمع تش//خيص مصلحت نظ//ام و معاون پارلماني س//ابق رييسجمهور ايران است. مجي//د انص//اري از نزديكان خان//واده امام خميني و مسووالني است كه سابقه عضويت همزمان در سه نهاد مجلس شوراي اسالمي، مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلح//ت نظ//ام را دارد. وي در س//ال آخر رياستجمهوري سيدمحمد خاتمي بهعنوان معاون پارلماني رييسجمهور ايران در هيات دولت نيز حضور داش//ت. او همچنين اولين رييس سازمان زندانهاي جمهوري اسالمي از سال 1365 تا 1366 بود.

انصاري در مجلس پنجم پس از عبداهلل نوري كه ب//ه وزارت كش//ور دولت خاتمي رفت، رياست فراكسيون خط امام )اقليت( را برعهده داش//ت. انصاري نماينده اس//تان تهران در دوره س//وم مجلس خبرگان بود. ش//وراي نگهبان از انصاري براي شركت در آزمون كتب//ي انتخابات دور چهارم مجلس خب//رگان دعوت ك//رد، ك//ه او نپذيرفت و ردصالحيت شد.

مجيد انصاري همچنين از س//ال 1380 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است. با آغاز كار دولت يازدهم، حس//ن روحاني، رييسجمه//ور ايران، ط//ي حكمي انصاري را به معاون//ت پارلماني رياس//تجمهوري برگزي//د. در 2 دي ،1394 مجي//د انصاري براي ش//ركت در پنجمي//ن دوره انتخابات مجل//س خبرگان رهبري ثبتن//ام كرد اما صالحيتش از س//وي شوراي نگهبان احراز نش//د. او در 22 تير 1395 به عنوان معاون حقوقي رياستجمهوري منصوب شد.

عبدالواحد موس//ويالري، نماينده مردم شهرستان الر در مجلس اول و نماينده مردم تهران در مجلس س//وم و همچنين، معاون حقوقي - پارلماني سيدمحمد خاتمي بوده اس//ت. وي پس از اس//تيضاح عبداهلل نوري توس//ط مجلس اصولگراي پنجم در س//ال 1377 بهعنوان وزير كشور وارد كابينه محمد خاتمي شد. وي در كابينه دوم محمد خاتمي نيز عهدهدار اين پست بود.

وي در جري//ان اخذ راي اعتماد مجلس، توس//عه سياسي و دفاع از فضاي تضارب آرا را مهمتري//ن هدف خود اع//الم كرد. وي از مي//ان 266 نماينده با اخذ 177 راي مثبت در براب//ر 67 راي منف//ي و 22 راي ممتنع بهعنوان وزير كشور انتخاب شد. از مهمترين رويدادهاي دوران وي حمله به كوي دانشگاه تهران 18) تير ،(1378 برگزاري اولين دوره انتخابات ش//وراهاي ش//هر و روستا پس از انقالب و راهاندازي آنان، برگزاري انتخابات بحثبرانگيز مجلس هفتم )با توجه به تحصن و استعفا جمعي از نمايندگان مجلس ششم(، ترور سعيد حجاريان و زلزله بم است.

وي از اعض//اي بارز كميته رس//يدگي به ائت//الف كانديدهاي رياس//تجمهوري در انتخاب//ات دوره يازدهم رياس//تجمهوري از س//وي محمد خاتمي بوده اس//ت كه به كنارهگي//ري محمدرضا ع//ارف انجاميد و حس//ن روحاني كانديداي مورد اجماع آن در نظر گرفته ش//د. او همچنين در جريان انتخاب//ات دهمي//ن دوره مجلس ش//وراي اسالمي، نايبرييس شوراي سياستگذاري اصالحطلبان براي ائتالف فراگير اصالحطلبان ب//ود. او همچنين پ//س از ابطال آراي مينو خالقي توس//ط شوراي نگهبان در انتخابات مجلس دهم از دولت حسن روحاني خواست ك//ه زيربار ابطال آرا نرود و اعتبارنامه وي را به مجلس بفرستد.

احمد مسجدجامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در دولت دوم محمد خاتمي بوده است. مسجدجامعي بنيانگذار بسياري از فعاليتهاي فرهنگي همچون نمايشگاه بينالمللي كتاب، نمايشگاه بينالمللي قرآن و خانه كتاب بوده اس//ت. بسياري از كارشناسان و اهالي سينما دوران حضور وي در وزارت ارش//اد را يكي از بهترين دورانها و بازترين فضاها دانستهاند. او عضو دوره س//وم شوراي شهر تهران بود و در دوره چهارم انتخابات شوراهاي اسالمي شهر و روستا با حمايت ائتالف اصالحطلبان به شوراي اسالمي شهر تهران راه يافت. مسجدجامعي نهايتا با كس//ب 16 راي رييس شوراي شهر چهارم شد و رقيب اصلي خود، مهدي چمران را شكست داد اما در سال دوم اين شورا، وي با كسب 13 راي در مقابل 18 راي از رياست اين شورا بركنار شد و رياست شوراي شهر را به مجدد مهدي چمران بازپس داد.

احم//د مس//جدجامعي، در تاري//خ 27 دي 1395 ط//ي نامهاي به رييس ش//وراي ش//هر تهران از س//مت خود استعفا داد. در متن اين اس//تعفا آمده اس//ت: »با توجه به پيش//نهاد رييسجمهور براي انجام وظيفه در سازمان اسناد و كتابخانه ملي، استعفاي خود از عضويت شوراي اسالمي شهر تهران به اس//تناد بن//د 2 ماده 28 قانون ش//وراها اع//الم ميكنم.« اما پن//ج روز بعد به خاطر بررس//ي موض//وع آتشس//وزي و تخريب ساختمان پالسكو و تعيين تكليف اين حادثه استعفايش را پس گرفت.

ح//ال باي//د منتظر ماند و دي//د از ميان اي//ن چهار نام كدام ي//ك بر صندلي وزارت فرهنگ و ارشاد اس//المي خواهند نشست تا مديريت تنه//ا يكي از نهادهاي فرهنگي كش//ور را به دس//ت گيرد. وزيري كه براي مقابل//ه با ديگر نهادهاي فرهنگي به منظور پيگيري مطالبات هنرمندان بايد چوب جادو داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.