فهرست فيلمهاي »روزهاي ونيز« اعالم شد

Jahan e-Sanat - - News -

12 فيلم از كش//ورهاي مختلف به عنوان فيلمهاي بخش مستقل و جنبي »روزهاي ونيز« با هم رقابت ميكنند.

از ميان 12 فيلم راهيافته به بخش مستقل »روزهاي ونيز« هفتادمين دوره جش//نواره ونيز كه از س//وي انجمن فيلمسازان ايتاليايي و انجمن كارگردانان و تهيهكنندگان مس//تقل انتخاب ش//دهاند، 11 فيلم اولين نماي//ش جهاني خود را تجرب//ه ميكنند. »كاندالري//ا« به كارگرداني هندريكس هينستروزا )كلمبيا(، »آلودگي« به كارگرداني متئو بوتروگنو و »دنيله كولوچيني« )ايتاليا(، »جايي كه س//ايهها س//قوط ميكنند« ساخته ولنتينا پديچيني )ايتاليا(، »تعادل« به كارگرداني وينچنزو مارا )ايتاليا(، »مراقبت از جوليت« ساخته كيم نگويان )كانادا(، »آرزو كردن« از ساوي گابيزون )رژيم صهيونيستي(، »راهنماي زندگي« به كارگرداني روث مادر )اتريش(، »در جس//توجوي امكلثوم« ساخته شيرين نشاط )آلمان، اتريش، ايتاليا(، به كارگرداني س//ارا فارس//تير )فرانسه(، »آواي س//اموئي« از پنك راتاناروانگ )تايلند، آلمان، نروژ(، »طعم گل برنج«ساختهپنگفي)چين(و بهكارگردانيفائوزي بنسعيدي )مراكش و فرانسه(، 12 فيلم رقابتي بخش مستقل »روزهاي ونيز« هستند.

امسال سميرا مخملباف، كارگردان ايراني رياست هيات داوران بخش »روزهاي ونيز« را بر عهده دارد كه جايزه اصلي آن 20 هزار يورو است. هفتادوچهارمين جشنواره فيلم ونيز از تاريخ 30 آگوست تا 9 سپتامبر 8) تا 18 شهريورماه( در ايتاليا برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.