بليتهاي كاغذي كاخ گلستان جمعآوري شد

Jahan e-Sanat - - News -

ايسنا- بعد از موزه ملي و دو كاخ موزه سعدآباد و نياوران، بليت كاغذي كاخ گلستان با راهاندازي گيت بليت الكترونيك، از اين مجموعه تاريخي نيز خداحافظيكرد. مسعودنصرتي،مديرمجموعهميراثجهانيكاخگلستان گفت: با راهاندازي گيت بليت الكترونيك در ورودي كاخ گلستان، از اين به بعد گردشگران راحتتر ميتوانند بليت تهيه كنند و هر گردشگر براساس تعداد موزههايي كه قصد بازديد دارد بليت خود را شارژ ميكند.

او اضافه كرد: در هر كدام از موزههاي كاخ دستگاه كارتخوان گذاشته شده و گردشگران هنگام ورود به هر كدام از اين بناهاي تاريخي به جاي ارائه بليت كاغذي، ميتوانند بليت الكترونيكي خود را روي آن قرار دهند و مبلغ مورد نظر كسر شود.

نصرتي ادامه داد: در مراحل بعدي قرار است خدمات بيشتري از طريق خريداري بليت الكترونيكي براي بازديدكنندگان فراهم شود.

اين اتفاق در حالي به تازگي رخ ميدهد كه در دولت گذشته حميد بقايي، رييس وقت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در هفته ميراث فرهنگياعالمكردهبود،درنخستينقدمتبديلبليتكاغذيبهالكترونيك كمتر از يك هفته بعد آغاز ميش//ود، اين اتفاق آنقدر به تاخير افتاد تا با گذش//ت بيش از پنج س//ال، باالخره كارت بليت الكترونيكي به كاخ گلستان پا گذاشت. هرچند يحيي رحمتي، مدير وقت ادارهكل موزهها در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در آبان سال 91 به ايسنا اعالم كرده بود: ادارهكل امور موزهها با تقليد از بليت مترو و اتوبوسهاي BRT در شهر تهران، قصد دارد بليت موزهها را بهصورت الكترونيكي در اختيار بازديدكنندگان قرار دهد. در آن زمان وي با اش//اره به بازديد حدود 20 ميليون 500و هزار نفر از موزههاي كشور در سال گذشته ،(1390) گفت: اين رقم براساس فروش بليتها و مجوزهاي صادر شده بهدست آمده و پتانسيلي براي ما محسوب ميشود ولي براي بهدست آوردن آمار كامل از ميزان بازديد از موزهها و اماكن تاريخي و فرهنگي، بليت الكترونيكي موزهها طراحي شد تا اين نياز برآورده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.