9

Jahan e-Sanat - - News -

مجتبيعبدي-بعدازانتخابحسنروحاني به عنوان رييس دولت يازدهم ايران، وي محمود واعظ//ي را بهعنوان وزير پيش//نهادي ارتباطات و فناوري اطالعات به مجلس ش//وراي اسالمي معرفي كرد كه در جلسه رايگيري، نمايندگان ب//ا 218 راي مواف//ق، 45 راي مخالف و 20 راي ممتنع، وي را شايس//ته تص//دي اين وزارتخانه تشخيص دادند. برنامههايواعظي توسعه شبكه و زيرس//اخت، بهبود كيفيت زندگي ش//هروندان و توس//عه خدمات، توسعه ارتباطات روس//تايي و مناطق مح//روم، ارتقاي تحقيق و توس//عه فناوريه//اي بومي، تقويت و گس//ترش ارتباطات و حضور موث//ر در مجامع بينالمللي برخي از برنامههاي اوليه اين وزير در وزارت خانه متبوعش بود.

افزايش پهناي باند اينترنت بينالملل، افزايش پهناي باند ش//بكه IP داخلي، افزايش ظرفيت ش//بكه، انتقال زيرس//اخت ارتباطات و فناوري اطالعات، توسعه و تكميل مراكز داده )استاني، ملي، منطقهاي و بينالمللي(، استقرار سامانههاي ايمني زيرس//اخت ارتباط//ي و اطالعاتي، ايجاد ظرفيت به منظور افزايش تعداد كاربران اينترنت، افزاي//ش ظرفيت ترانزي//ت ارتباطات بينالملل به منظور كسب سهم مناس//ب از بازار منطقه، كسب توانمندي )طراحي، ساخت، تست، پرتاب، بهرهب//رداري، هداي//ت و كنت//رل( ماهوارههاي مورد نياز، كاهش زمان س//ير مرسوالت پستي بين مراكز اس//تانها، استقرار دولت الكترونيك، امكان دسترسي پرسرعت )دستگاههاي اجرايي، كسبوكارها و خانوارها( به شبكه ملي اطالعات، ايج//اد ظرفيت به منظور افزايش تعداد كاربران تلفنهمراه و ارائه خدم//ات ارزش افزوده، ايجاد ظرفيت به منظور بهروزرس//اني واگذاري تلفن ثاب//ت و ارائه خدم//ات ارزش اف//زوده، افزايش خدماتالكترونيكي)دولتالكترونيكي،كسبوكار الكترونيكي، س//المت الكترونيك//ي و فراگيري الكترونيكي ،(...و افزايش س//رانه مرس//والت و خدمات نوين پس//تي، تكميل و توسعه منطقه ويژه اقتصادي پيام و ايجاد ش//هركهاي ICT )ارتباطات و فن//اوري اطالعات( در اين منطقه و برخ//ي مناطق ديگر، تدوي//ن و تنظيم روابط متقابل بين ارائهدهندگان خدمات حوزه ،ICT توسعه خدمات پست بانك در روستاهاي كشور و افزايش تعداد خدمات با رويكرد توسعه بانكداري اص//ل «44» قانون اساس//ي با توجه به اهداف و راهبردها در بخش ارتباطات و فناوري اطالعات، فراهمسازي دسترسي كليه روستاهاي كشور به شبكههاي ارتباطي ،(USO) حمايت از توسعه نرمافزارهاي بومي، تعريف و ساخت ماهوارههاي مشترك با ساير كشورها، ايجاد آزمايشگاه ملي فضايي، كس//ب جايگاه مناسب در اتحاديهها و مجامع منطقهاي و بينالمللي، ثبت بينالمللي ايس//تگاههاي راديوي//ي و موقعيتهاي مداري، ارتقاي جايگاه و موقعيت پست ايران در كشور و جهان و تقويت ارتباطات پستي بينالمللي و ايجاد هاب پستي از جمله برنامههاي واعظي در حوزه ارتباطات و فناوري ارتباطات بود كه در برخي از آنها موفق و برخي به فراموشي سپرده شد.

عدم فيلترينگ سايتهاي مفيد و ارزشمند و رعايت جريان آزاد اطالعات از جمله مهمترين رويكردهاي محمود واعظي در مدت تصدي وزارت متبوعش عنوان شده است كه با مخالفتهايي نيز روبهرو شد. افزايشپهنايباند در آب//ان ،1391 مجموع پهناي باند ايران از طري//ق 9 درگاه مختلف براب//ر با ‪STM1 467‬ اعالم ش//د ك//ه مع//ادل 72/627 مگابيت يا به عبارتي07 گيگابايتدرثانيهبودكهاينظرفيت تا پايان س//ال 1394 به 350 گيگابيت بر ثانيه افزاي//ش يافت و پس از آن طب//ق گزارشهاي منتشر شده تا پايان شهريورماه 1395 با نصب 59/773 كيلومتر فيبرنوري بين شهرها، ظرفيت پهنايبانداينترنتايرانبه346 گيگابيتبرثانيه رسيد كه معادل با 3600 لينك STM1 است. در تاريخ 21 آبان ،1395 وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از افزايش پهناي باند اينترنت ايران به 10 هزار گيگابيت بر ثانيه خبر داد. ظرفيت IP داخلي0076 گيگابيتبرثانيهوتعدادمشتركين اينترنت در ايران نيز 43 ميليون نفر اعالم ش//د. امروز پهناي باند ورودي به ايران از طريق فيبرنوري تامين ميشود و زيرساختهاي ارتباطي داخلي نيز به فيبرنوري تجهيز شدهاند.

دربهمن9831 مخابراتايراناعالمكردكهاز 28 ميليونكاربراينترنتدركشور،تنها007 هزار نفر از اينترنت پرسرعت استفاده ميكنند و مابقي 98) درصد( از اينترنت با اس//تفاده شمارهگيري اس//تفاده ميكنند. همچني//ن در بهمن 1389 نمايندگان مجلس شوراي اسالمي اعالم كردند كه محدوديت سرعت اينترنت براي كاربر خانگي برداشته نخواهد شد.

اين در حالي اس//ت كه در س//ال 95 با رشد 53/23 درص//د، تعداد كاربران اينترنت به بيش از24 ميليون و 500 هزار نفر رس//يد كه بيانگر ايناستكه06 درصدمردمكلكشورازاينترنت پرسرعت و اينترنت موبايل استفاده ميكنند. بهبودسرويسدهياپراتورهايهمراه يكيازاقداماتوزارتارتباطاتدرسرويسدهي اپراتورهاي موبايلي طرح ترابردپذيري بود. با اجراي اين طرح، هر مشترك موبايل ميتواند بدون تغيير شماره تلفن، اپراتور خود را تغيير دهد. اين فرآيند دردنياحدود02 سالقدمتداردودربيشاز07 كشور دنيا اجرا شده است اما در كشور ما از سال 95 با هدف ايجاد رقابت بين اپراتورها و درنهايت خدمترساني بهتر به مشتركين اجرا شد. 96 درصد مردم تحت پوشش موبايل نگاهي به دس//تاوردهاي مخابرات ايران طي چهار س//ال گذش//ته از پوش//ش 96 درصدي تلفنهمراه به نس//بت جمعيت كشور حكايت دارد.

رسيدنبه5/16 ميليونمشتركتلفنهمراهو بروزرساني دايري موبايل در سراسر كشور، پوشش تلفنهمراه در تمامي ش//هرها و 46 هزار روستا، برخورداري از شبكه تلفن ثابت با 27/8 ميليون مش//ترك از ديگر دستاوردهاي حوزه مخابراتي كشور محسوب ميشود.

در همين حال با توجه به آمارهاي اعالم شده در چهار س//ال اخير در راستاي خصوصيسازي از34 هزارو007 پروژهمخابراتيباسرمايهگذاري مبلغي بالغ بر 3600 ميليارد تومان برداري شده است.برخورداري 53 هزار روستا از ارتباط مخابراتي، بهرهمندي 10 هزار روستا از خدمات ICT روستايي و بهروزرساني دايري تلفن ثابت در اكثرمراكزتلفنيونيزپوشش17 هزاركيلومتراز جادههاي كشور به فناوري موبايل از ديگر اقدامات صورت گرفته در دولت يازدهم است.

درايندستاوردهابهنصب42 هزارآنتن BTS و توسعه كمي و كيفي خدمات ارزش افزوده به مشتركين و توسعه شبكه فناوري اطالعات شامل 30 ميليون كاربر اينترنت، 1/8 ميليون مشترك ADSL و 2/7 ميلي//ون پ//ورت منصوبه ديتا و برقراري ارتباط رومينگ بينالملل با 211كشور و 273 اپراتور موبايل اشاره شده است.

حذف فیلترينگ س/ايتهاي مفید و ارزشمند و رعايت جريان آزاد اطالعات

در حال//ي كه تمام دنيا و حتي كش//ورهاي همس//ايه از تج//ارت الكترونيك//ي و وبگاههاي تجاري بهره ميبردند و ب//راي كارهاي ديگري مث//ل رزرو اينترنتي هتلها، بليتهاي چارتري و تورها، بليت قطار و هواپيما و كشتي، ثبتنام اينترنتي و استفاده از ايميل نيز از اينترنت استفاده ميكردند، كاربران اينترنت در ايران تا سال 19، از فيلترينگ اعمالشده توسط نهادهاي دولتي و همچنين فيلترينگ معكوس اعمالشده توسط شركتهاي وابسته به كش//ورهايي كه ايران را تحريم كردهاند، رنج ميبرند.

اين درحالي بود كه اين وزارتخانه اعالم كرد كه فيلترينگ و برخورد سلبي را روش مناسبي نميداند بلكه بايد با اعمال فيلترينگ هوشمند در عينحالكهمحتواينامناسبمسدودشودامكان دسترسي به محتواي مناسب در فضاي مجازي فراهم باشد. با اين مطالبات، فيلترينگ هوشمند، اين طرح تكراري و ناموفق س//الهاي گذشته از كليش//ه خارج شد و در دستور كار جدي دولت قرار گرفت. اين ش//روعي بود تا كاربران اينترنت از فيلترينگ تند و سايتهاي مفيدي كه بعضا تنها به دليل وجود يك مورد مسدود ميشدند رهايي يابند. پرتابماهوارههاچهشد درحاليكه08 ميلياردتومانازبودجهكشور در پروژه اعزام انس//ان به فضا صرف شد، معاون س//ازمان فضايي ايران چن//دي پيش از آخرين وضعيت اين طرح ناقص و بيسرانجام گفت: ادامه پروژه اعزام انسان به فضا به دليل نياز به بودجه باال قابل انجام نيست.

وي در خصوص وضعيت ماهوارهها نيز گفته بود: ماهواره مخابراتي »ناهيد يك« به عنوان يك ماهواره دانش//گاهي در دست ساخت است و در ش//ش ماه اول سال 96 آماده پرتاب خواهد بود. ام//ا ماهواره مخابراتي »ناهي//د «2 را كه قرارداد آن با پژوهش//گاه فضايي منعقد ش//ده بهعنوان ماهواره مخابراتي عملياتي تا سال 1400 به فضا ميفرستيم.

ماهوارهمصباحنيزباصرف01 ميلياردهزينه توس//ط متخصصان داخلي كش//ورمان به جاي پرتاب به فضا، قرار اس//ت به موزه فناوري ايران منتقلشود.

رييس س//ازمان فضايي اي//ران در خصوص ماهواره مصباح نيز گفت: آخرين تصميمي كه درمورد اين ماهواره اخذ ش//ده اين است كه در موزهاي نگهداري شود زيرا اين ماهواره هزينههاي زيادي براي پرتاب دارد. دولتالكترونیكموفقبود؟ ب//ا توجه به الزامات برنامه پنجم توس//عه در حوزه دولت الكترونيك، وزارت ارتباطات در دولت يازدهم از ابتداي كار، تالش خود را براي راهاندازي اي//ن پروژه به كار گرف//ت و وزير ارتباطات بارها وعده راهاندازي عملياتي پروژه دولت الكترونيك را مطرح كرد.

با توجه به راهاندازي فاز اول و دوم شبكه ملي اطالعات به عنوان زيرس//اختهاي اصلي دولت الكترونيك، وزير ارتباطات و مس//ووالن اجراي اين پروژه كه آن را منوط به راهاندازي شبكه ملي ميدانستند، زمانهاي مختلفي را براي راهاندازي اين پروژه اعالم كردند.

اما پس از عملياتي نش//دن اي//ن وعده وزير ارتباطات، وي در پاس//خ به سوالي كه چرا پروژه دولتالكترونيكيتاكنونافتتاحنشدهاست،تاكيد كرد: تعويق در افتتاح پروژه دولت الكترونيك به دلي//ل نبود وقت خالي در برنامه رييس جمهور اس//ت و در صورتي كه ايش//ان به ما وقت دهند تا چند روز آينده )روزهاي پاياني سال 95 ( اين پروژه افتتاح ميشود.

حال با گذش//ت پنج ماه از س//ال 96 وعده راهاندازي فاز نخست دولت الكترونيك محقق نشد و دولت در تحقق اين وعده، ناكام ماند. ابهاماتجديدرشبكهملياطالعات گرچه با گذشت بيش از سه سال از آغاز برنامه پنجم، هنوز فهم مش//ترك و اوليه بين مديران سطح باالي دستاندركار در خصوص اصطالح ش//بكه ملي اطالعات و تكاليف قانوني آن )ماده «46» برنامه پنجم( وجود ندارد اما بايد گفت از اين فرصت يكساله وزارت ارتباطات دولت يازدهم نيز بهخوبي بهره گرفته نشد و تنها به برگزاري چند جلسه جهت تشريح مدل مفهومي شبكه ملي اطالعات و كليات آن پرداخته شد.

اي//ن در حالي اس//ت كه انتظ//ار ميرفت با توج//ه به تأخيره//اي طوالن//ي در دولت دهم، روند س//ريعتري براي حل چالشها و اختالف نظ//رات موج//ود فيمابي//ن وزارت ارتباطات و مركز ملي فضاي مجازي در اين خصوص اتخاذ شود. نكته مهم اينجاس//ت كه باقي ماندن اين ابهامات، موجبات نگراني و س//ردرگمي فعاالن اي//ن حوزه را فراهم كرده اس//ت چراكه همواره اينطور مطرحش//ده است كه در ايجاد و توسعه ش//بكه ملي اطالعات، قرار اس//ت از امكانات و شبكههاي ارتباطي دارندگان پروانههاي كنوني بهره گرفته شود. تعاملضعیفباشركتمخابراتايران برخورد با ش//ركت خصوصي شده مخابرات ايران، يكي از پرحاشيهترين اقدامات وزير و تيم ارتباطات شد. بهطوريكه صراحتا وزارت ارتباطات از بازگرداندن شبكه دسترسي سيم مسي متعلق به مخابرات ايران به دولت خبر داد. اين در حالي اس//ت كه طبق مقررات، اين شبكه در مالكيت شركت مخابرات ايران است.

در نتيج//ه با اعمال اين ديدگاهها و به وجود آم//دن تنشهايي ميان اپراتور غال//ب و وزارت ارتباطات، فرصتهاي طاليي چندماهه اول براي همكاري و تعامل س//ازنده از دست رفت. گرچه اين رفتارها بعدا و بهتدريج تعديلش//ده اس//ت اما هنوز در مصوبات و الزامات س//ازمان تنظيم مق//ررات، ابهاماتي از اين دس//ت وجود دارد كه نشاندهنده نوعي تصميم جمعي براي كنترل و محدود كردن فعاليت شركت مخابرات ايران به هر نحو ممكن دارد. انتقادنمايندگانازوزير محمود واعظ//ي، وزير ارتباط//ات و فناوري اطالعات در نشست علني مجلس به تاريخ 25 فروردين 1394 از س//وي برخي نمايندگان در خصوص گراني س//رويس اينترنت، توسعه اين سرويس و راهاندازي نشدن شبكه ملي اطالعات مورد انتقاد قرار گرفت اما با توجه به اينكه نماينده سوالكننده از پاسخهاي وي قانع نشد، سوال به رايگذاشتهشدكهازمجموع591 نمايندهحاضر با07 رايموافق،99 رايمخالفو11 رايممتنع مجلس از پاسخهاي وي قانع نشد و در نهايت اين انتقاد به كارت زرد منجر شد.

در حالي وزير ارتباطات از س//وي مجلسيان اين كارت اخطار را دريافت كرد كه به باور برخي كارشناس//ان در مدت مديريت خ//ود بر حوزه آيسيتي كش//ور توانسته به ميراث جامانده از دولت قبل س//ر و سامان دهد تا آنجا كه پهناي باند اينترنت داخ//ل از 005گيگابيت به 2400 گيگابيت، ميزان پهناي بان//د بينالمللي از 70 گيگابيت ب//ه 071گيگابي//ت ...و افزايش يافته اس//ت با اين حال نماين//دگان مجلس عملكرد وزير را مطلوب ندانستند.بر اين اساس عملكرد اين وزارتخانه مهم و وزير را از نگاه مجلس//يان، كارشناس//ان و فع//االن حوزه آيس//يتي مورد بررسي قرار دهيم. نگاههايمثبتبهوزير برخي بر اين باورند كه اكثر وزرا در مجلس به علت كار انجامنشده، مورد سوال قرار گرفته و كارت ميگيرند ولي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به خاطر فعاليت مثبتي كه انجام داده، از مجلس كارت زرد دريافت كرده است.

آزاده داننده، رييس سابق نظام صنفي رايانهاي ته//ران با بيان مطلب فوق ميگويد: توس//عه و افزاي//ش پهناي باند اتفاق خوبي اس//ت و همه فعاالن عرصه آيسيتي بابت اين كار انجامشده چه به عنوان مصرفكننده و چه به عنوان دارنده كسبوكار خوشحال هستند.

مسعودداورينژاد،رييسسابقسازمانتنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز ميگويد: انجام دادن كاره//اي مثبت كه كارت زرد ندارد. حوزه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.