ممنوعيت تردد خودروي خودران در هند

Jahan e-Sanat - - News - تلنگر

نمايندگانهمچنانناراضي در حالي كه واعظي، وزير ارتباطات به دليل افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت از مجلسيان كارت زرد دريافت كرده است اما برخي نمايندگان مجلس همانند روحاهلل عباس//پور، س//خنگوي كميس//يون صنعت و مع//دن مجلس و محمد س//ليماني، وزير سابق ارتباطات و فناوري ديگر عضو اين كميسيون نظر ديگري دارند.

محمد س//ليماني، وزير س//ابق ارتباطات به گفتههاي پژمانفر، نماينده مشهد كه سوالكننده از وزير بود، اشاره كرده و ميگويد: سوال او از وزير ارتباطات در خصوص گراني اينترنت بيكيفيت اس//ت كه با قيمتي 10 برابر كشورهاي ديگر در اختي//ار كاربران قرار ميگي//رد. انتقاد او به وزير ارتباطات در خصوص گراني اين س//رويس بود و اينكه چرا به بهانه توسعه پهناي باند، اينترنت بيكيفيت در اختيار كاربران ميگذارند.

وي همچنين به مصوبهاي كه مجلس تصويب كرد،اشارهداشتهوميگويد:نمايندگانمعتقدندبا وجودي كه درآمدي به وزارت ارتباطات تخصيص داده شده اما توضيحي فراتر از يك پاورپوينت به كميسيون صنايع و معادن ارسال نشده است و بايد وزارتخانه به صورت تشريحي توضيح ميداد كهطبقكارهايانجامشدهاگردرنقطهالفبوديم، حال به نقطه ب رسيدهايم.

سليماني ميافزايد: وزير ارتباطات معتقد است در مدت تصدي خود كارهاي زيادي مانند بهبود اينترنتانجامدادهاست.ماميگوييموقتيكااليي به ميزان بااليي خريداري ميشود، بايد ارزانتر به دست مصرفكننده برسد ولي چرا اينگونه نشد؟ چرا كاربران كيفيت، س//رعت و افزايش پهناي باند را لمس نميكنند؟ و اينكه باوجود خريدن اينترنت خارجي چرا كاربر تغييرات انجامشده را ح//س نميكند از اين رو هزينه اينچنيني، هدر رفتن منابع اس//ت.اين نماين//ده مجلس و وزير س//ابق وزارت ارتباطات و فن//اوري اطالعات در حالي درباره س//رعت اينترنت س//خن ميگويد ك//ه اعمال محدوديت واگذاري اينترنت بيش از 128 كيلوبيت به كاربران خانگي در دولت نهم و زماني كه وي وزير ارتباطات و فناوري اطالعات بود، رقم خورد.

روحاهللعباسپور،سخنگويكميسيونصنعت و معدن مجلس نيز به روزنامه ايران ميگويد: در سال 92 مجلس شوراي اسالمي مصوب كرد كه درآمدهاي حوزه ارتباطات به اين وزارت تخصيص داده ش//ود تا پهناي بان//د اينترنت افزايش پيدا كند و از طرف ديگر هم به موازات اين افزايش، شبكه ملي ارتباطات، دولت الكترونيك و توسعه شبكه اينترنت در روستاها انجام شود ولي وزارت ارتباطات طبق برنامه توسعه پنجم پيش نرفته و انتظارات مجلس را از اين سرمايهگذاري و ميزان كارهاي انجامشده، برآورده نكرد و توضيحاتي كه محمود واعظي، وزير ارتباطات و فناوري اطالعات به مجلس ارائه كرد، از نگاه ما شفاف نبود.

ازطرفيرمضانعليسبحانيفر،عضوكميسيون مجلس معتقد اس//ت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات در جهت بهبود حوزه آيس//يتي قدم برم//يدارد و وزير ارتباطات توانس//ته در مدت تصديگري خود كارهاي زيادي در باب توس//عه زيرساختي انجام دهد و يكي از مستندات آن دو برابر شدن تعداد كاربران اينترنت در طول فعاليت محمود واعظي است.

او اعتقاد دارد درس//ت اس//ت كه كارهاي انجام ش//ده در بخش آيس//يتي به س//طح ايدهآل نرس//يده است اما اگر همين كارها هم انجام نميش//د، اوضاع آيسيتي كشور امروز بسيار وخيمتر نمود داشت.در حاليكه نگاه اكثر فعاالن حوزه آيسيتي به عملكرد وزير مثبت اس//ت با اين حال محمود واعظي از مجلسيان كارت زرد دريافت كرد اين در حالي است كه تنها واكنش از بدنه دولت به دريافت اين كارت زرد به اظهار نظر نصراهلل جهانگرد، معاون وزير ارتباطات و فن//اوري اطالعات برميگردد.وي گفت: وزير توضيحي درباره سوال نمايندگان در مجلس داد اما آنچه بعد از پاس//خ وزير در مجل//س ارائه ش//د، در فضاي ديگري بود و به وزير هم فرصت صحبت داده نشد.

اگرچه حوزه آيس//يتي در ايران با همه اين اقدام//ات راه طويلي پيش رو دارد تا فاصله زياد خود را با دنيا كم كند و تنها پرداختن به مقوله اينترنت و پهناي باند نميتواند مشكالت ديگري كه س//د راه توس//عه اين حوزه اس//ت را از ميان بردارد اما ميتوان عملكرد وزير دولت يازدهم را گامي در راستاي توسعه اين بخش دانست. البته ناگفته نماند كه صحبت از تغيير قيمت و سرعت اينترنت كه با افتتاح پروژههاي مختلف به گوش ميرسيد، به درك و احساس نرسيد و فقط روي بنرهاي پروژهها ماند!

فارس- وزير حملونقل هند اعالم كرد: نگراني در مورد تبعات استفاده گسترده از خودروهاي خودران باعث شده دولت اين كشور استفاده از چنين خودروهايي را در هند ممنوع كند.

در شرايطي كه دهها كشور جهان در حال آزمايش و بررسي خودروهاي خودران هستند تا ظرف پنج سال آينده استفاده عمومي از اين خودروها را آغاز كنند، هند در مسيري معكوس گام برميدارد و از چنين فناوري استقبالنميكند.

وزير حملونقل هند در سخنراني خود تصريح كرده كه اجازه استفاده از خودروهاي خودران را در هند نميدهيم. وي افزوده است: موضعگيري من در اين مورد بسيار صريح است.

دغدغه اصلي اين وزير هندي مشكالت امنيتي خودروهاي خودران نيست بلكه بيم دارد كه اين نوع خودروها هزاران هزار راننده را بيكار كرده و نرخ بيكاري را در اين كشور افزايش دهند.

او افزوده كه مشكل فعلي هند كمبود 22 هزار راننده تجاري است و قرار اس//ت براي جذب پنج هزار راننده جديد حرفهاي در اين كشور در سالهاي آتي مراكزي براي آموزش رانندگان تاسيس شود.

كارشناس//ان ميگويند حتي در صورت اس//تقبال مردم و مسووالن سياس//ي هند از استفاده از خودروهاي خودران در اين كشور، جادههاي ناامن و غيراستاندارد اين كشور و شرايط پر از هرج و مرج ترافيكي اين كش//ور باعث ميش//ود اس//تفاده از اين نوع اتومبيلها در هند در آينده نزديك ميسر نشود. با وجود اين شرايط برخي شركتهاي هندي مانند ‪Tata Elxsi‬ آزماي//ش فناوريهاي مربوط به خودروهاي خودران را در اين كشور آغاز كردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.