آنتيويروس كاسپرسكي رايگان شد

Jahan e-Sanat - - News -

ارتباطات براي افزايش بيشتر پهناي باند اينترنت تالشميكندوليعمليكردناينطرح،يكسال زمان ميبرد.

ايسنا- البراتوار كاسپرس//كي اعالم كرد، آنتيويروسي رايگان را براي استفاده كاربران در سراسر جهان عرضه كرده است.

كاسپرس//كي اين اقدام خود را هديهاي براي كاربران دانسته تا از آلوده شدن سيستمهاي كامپيوتري به ويروسهاي مخرب جلوگيري كند.

به گفته اين شركت، آنتيويروس كاسپرسكي رايگان براي 18 ماه قابليت استفاده دارد.

اين ش//ركت روس//ي اعالم كرده است بسياري از كاربران اينترنت حت//ي دو ه//زار روبل براي خريد آنتيويروس ام//ن ندارند به همين دليل مجبور به اس//تفاده از سيس//تمهاي آنتيويروسهاي قديمي و تقلبي ميشوند، حتي گاهي از آنتيويروس ويندوز استفاده ميكنند به همين دليل به طور رايگان سيستم آنتيويروس شركت خود را در اختيار آنها قرار ميدهيم تا به گسترش پايگاههاي دادهها و سيستم آموزشي كمك كنيم.

ب//ه گفته كاسپرس//كي توزيع رايگان اي//ن آنتيويروس به صورت تدريجي در ماه ژوئيه براي كاربران آمريكا، كانادا و بسياري از كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوس آرام از جمله قزاقستان فعال ميشود و تا پايان سال همه كشورها امكان دسترسي به آن را دارند.

شركت كاسپرسكي كه متخصص در حفاظت از سيستمهاي رايانه در برابر ويروسها، اس//پمها و حمالت هكري اس//ت، در سال 1997 ميالدي توسط يوگني و ناتاليا كاسپرسكي در مسكو پايهگذاري شد كه اكنون درآمد ساالنه آنها بيش از 600 ميليون دالر در سال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.