كالهبرداري جديد در فضای مجازي

Jahan e-Sanat - - News -

با بحث اضافه ش//دن امكان پرداخت در پيامرسانها به نظر ميرس//د هكرها و كالهبرداران اينترنتي هم وارد عرصه ش//دهاند تا با ايجاد فروشگاههاي مجازي در جهت منافع خود استفاده كنند.

ب//ه تازگ//ي ب//ا اع//الم اينك//ه در نس//خههاي جديد پيامرس//انهاي خارج//ي ام//كان پرداخت وج//ود دارد، كالهبرداران وارد عمل شدهاند و دست به اعمال مجرمانه ميزنند. به همين دليل از طرف مقامات مس//وول نكات امنيتي و راهه//اي جلوگيري از سوءاس//تفادههاي مالي ذكر شده است.

علي كريمي، رييس پليس فتاي استان كرمانشاه درباره اين امكان پرداخت و سوءاستفادههاي احتمالي گفت: به تازگي با اعالم اينكه در نسخههاي بعدي برخي شبكههاي اجتماعي خارجي امكان پرداخت وجود دارد، كالهبرداران وارد عمل ش//دهاند و با بيان اينكه ميتوان از طريق اين پيامرسان خريد اينترنتي انجام داد، با ايجاد فروشگاههاي مجازي دست به اعمال مجرمانه ميزنند.

وي با اشاره به احتمال فريب خوردن افراد و وارد كردن اطالعات بانكيشان اظهار كرد: فرد مجرم لوازم، نرمافزار ...و را در معرض فروش قرار ميدهد و مبلغي اندك براي آن تعيين ميكند سپس اقدام به فريب قربانيان كرده و آنها را با يك لينك به روبات ايجادشده كه به ظاهر اقدام ب//ه انتقال وجه ميكند، هداي//ت ميكند. فرد قرباني نيز با تصور اينكه انتقال وجه انجام ميش//ود تمام اطالعات كارتي خود را در روبات وارد ميكند.

كريمي درباره خطرات ناش//ي از در اختيار قرار دادن اطالعات كارت بانكي در فروش//گاههاي مجازي نامعتبر توضيح داد: مجرم با استفاده از اطالعات به دست آمده به حساب بانكي قرباني دسترسي پيدا كرده و اقدام به انتقال يا خريد اينترنتي از حساب كاربران ميكند.

رييس پليس فتاي استان كرمانشاه به ايسنا گفت: بايد توجه داش//ت كه در حال حاضر هيچ پرداختي از طريق پيامرسانها يا شبكههاي اجتماعي خارجي انجام نميشود و حتي با ايجاد امكان پرداخت درون پيامرسان در آينده بايد ارتباط با سيس//تمهاي بانكي داخل كشور نيز برقرار ش//ود كه فعال اين ارتباط برقرار نبوده و در صورت اعالم بانكهاي داخل كشور امكانپذير ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.