حمله بدافزاري هكرها به وايفاي هتلها

Jahan e-Sanat - - News -

فارس- هكرها تهاجم سازمانيافتهاي را به شبكههاي وايفاي ضعيف و ناايمن هتلها آغاز كردهاند بنابراين مسافران بايد بيش از گذشته در زمان استفاده از شبكههاي يادشده هوشياري خود را حفظ كنند.

گروه هكري DarkHotel كه از 10 سال قبل فعال است، بدافزاري را طراحي كرده كه با حمله به شبكههاي وايفاي بهخصوص در هتلهاي لوكس اطالعات خصوصي و اسرار مسافران و ساكنان اتاقهاي هتلها را به سرقت ميبرند.

هكرها از طريق اين بدافزار مس//افران خاصي را هدف قرار ميدهند كه عبارتند از شخصيتهاي سياسي، مديران ارشد شركتهاي بزرگ و گردانندگان عاليرتبه موسسات تجاري.

درجرياناينحمالتابتداشبكهوايفايهتلهايهدفباسوءاستفاده از آس//يبپذيري نرمافزارهاي س//رور يا از طريق دسترس//ي فيزيكي به زيرساختهاي هتل هك ميشوند.

پس از اين كار هكرها با اجراي حمالت پيشينگ و ديگر روشهاي مهندسي اجتماعي مالكان رايانههاي هدف را فريب ميدهند و اطالعات حس//اس ش//خصي آنها را كه براي نفوذهاي بعدي الزم اس//ت، سرقت ميكنند.

بدافزار جديدي كه به اين منظور نوشته شده، Inexsmar نام دارد و معموال از طريق ايميلهاي فريبنده براي كاربران ارسال ميشود. اين تروجان بهگونهاي نوشته شده كه شناسايي آن را توسط برنامههاي امنيتي و ضدويروس دش//وار ميكند. هنوز عامل يا عوامل اجراي اين حمالت شناسايي نشدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.