2 پیششرط افزایش وام مسکن

Jahan e-Sanat - - News -

گروه مسکن- از ابتدای دهه 90 تاکنون که نهتنها قیمت خرید بلکه قیمت اجارهخانه نیز از میانگین درآمد جامعه فاصله گرفته است، مسکن تبدیل به یکی از اصلیترین معضالت کشور شده و این امر نهتنها تبعات اقتصادی که تبعات اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز دارد چراکه از یک سو بازار مسکنباخالیماندنتعدادباالییازخانههایبدون متقاضیودرنتیجهکاهشساختوسازدچاررکود شده است، از سوی دیگر باال بودن قیمت مسکن میتواند روی مسایلی نظیر ازدواج، اشتغال ...و نیز تاثیرداشتهباشد.

دراینمیانطیسالهایاخیربرایحلمشکل مسکن راههای زیادی اندیشیده شد، از جمله اینکه میزان وام مسکن چند برابر شده و از 20 میلیون تومانبهباالتراز001 میلیونتومانافزایشیافت، همچنین طرح مسکن اجتماعی از سوی وزارت مسکن معرفی شد. طرحهای دیگری نظیر اجاره به شرط تملیک نیز مورد بررسی قرار گرفتند که اگرچه هنوز به مرحله اجرا درنیامدهاند اما در عمل میتوانند کمک بسیاری به معضل مسکن داشته باشند. »کاهش نرخ سود« و »افزایش طول دوره بازپرداخت«دوپیششرطیاستکهبهگفتهمعاون وزیر راهوشهرسازی، شرایط را برای افزایش سقف وام مسکنهموارمیکند.

با تمام این تفاسیر، به نظر میرسد مشکالت مس//کن همچنان به قوت خود باقی است، زیرا از یک سو بسیاری از طرحهای معرفیشده به اجرا درنیامدهاندوازسویدیگرتوانبازپرداختبسیاری از وامها در مردم وجود ندارد تا آنجا که خانه نداشتن را ترجیح میدهند تا دریافت وامی که نمیتوانند بازپرداخت اصل و سود آن را با درآمد خود تامین کنند.در این حال پرسشی که مطرح میشود، این است که برای حل این مشکل چه کاری میتوان انجام داد؟ با توجه به اینکه در شرایط حاضر شکاف بین درآمد مردم و قیمت خانه بسیار زیاد است، در نتیجهمیتوانگفتهمچندینبرابرکردنوضعیت درآمدمردموهمپایینآوردنچندینبرابریقیمت مسکنهردوراهکارهایغیرمنطقیهستند.

ازسویدیگرطرحمسکناجتماعینیزقراراست تنها برای دهکهای پایین جامعه به اجرا درآید و قشر متوسط جامعه از آن بهرهای نخواهند برد.

در این حال به نظر میرسد راهکاری که مدیر کل دفت//ر برنامهریزی و اقتصاد مس//کن وزارت راهوشهرس//ازی معرفی میکند، چنانچه به اجرا درآید و مانند بسیاری از طرحهای پیشین در نطفه خفه نش//ود، میتواند راهکاری مناسب برای حل این مشکل باشد یعنی پرداخت وام تحت شرایطی که طول زمان بازپرداخت آن افزایش و س//ود آن کاهشپیداکند.

بر اساس این گزارش مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن وزارت راهوشهرسازی گفت: اینکه در ایران نمیتوانیم تا 80 درصد قیمت مس//کن تسهیالتبهمتقاضیانبدهیم،بهایندلیلاستکه قدرت بازپرداخت آن در جامعه وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راهوشهرسازی، علی چگنی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامهای برای بانک مسکن تدارک دیده شده تا مردم بتوانند سهلتر از تسهیالت آن بانک استفاده کنند و آیا امکان کاهش مدت انتظار دریافت تسهیالت برای متقاضیانوجوددارد،گفت:وزارتراهوشهرسازیدر حوزهبازاررهن،تسهیالترهنیوصندوقپسانداز یکم هم به نرخ و هم به دوره بازپرداخت توجه داشته که اوال نرخ سود را پایین بیاورد و همچنین تالش کند به ش//رط پایین آمدن نرخ سود بانکی، دوره بازپرداخ//ت را افزایش ده//د و در عین حال دوره انتظار وامگیرندگان را نیز کوتاه کند.

مدیرکل دفتر برنامهریزی و اقتصاد مسکن با بیان اینکه تعیین نرخ سود و کاهش آن از شرایط اقتصاد کالن نیز متاثر است، تاکید کرد: باید برنامه کاهش نرخ تورم تداوم یابد تا با برقراری ثبات در اقتصاد کشور، نرخ سود بانکی امکان کاهش داشته باش//د. در آن صورت کاهش نرخ سود تسهیالت مس//کن نیز امکانپذیر میشود. مسلما کاهش نرخ سود تس//هیالت موجب تسهیل بازپرداخت اقساطمیشود.

ویادامهداد:درکنارکاهشنرخسودتسهیالت، میتوانمدتبازپرداختراافزایشداد.اگرباهمین نرخها،مدتبازپرداخترااضافهکنیم،مصرفکننده در مجموع باید پول بیش//تری بپ//ردازد بنابراین مطلوبتر است شرایط اقتصادی و محیط اقتصاد کالن )ثبات اقتصادی( به نحوی برقرار ش//ود که به طور طبیعی امکان کاهش نرخ سود تسهیالت فراهم شود.

معتقدم کاهش نرخ سود و افزایش طول دوره بازپرداخت، شرایطی را ایجاد میکند که متقاضی با توانایی بیشتری بتواند از تسهیالت بانکی برای تامین مسکن خود استفاده کند. شاید در صورت ایجادچنینشرایطیبتوانیمسقفمیزانتسهیالت را افزای//ش دهیم به گونهای که اقس//اط در توان خانوارهاباشد.

چگنی گفت: در مورد کاهش دوره انتظار، باید توانمندی الزم برای تامین منابع در سیستم بانکی برقرار شود، در غیر اینصورت ممکن است مشابه برنامههایکوتاهمدتدیگربانکمجبوربهاستقراض از بانک مرکزی شود.

مدیرکلدفتربرنامهریزیواقتصادمسکنادامه داد:اگربخواهیمبرنامهایتداومداشتهباشدوتوسعه پیدا کند، باید آن برنامه، پایدار باشد به این معنا که باید برنامه در حد لزوم خودگردان باشد و در عین حال دولت نیز باید تا جایی که امکانپذیر است، کمککند.دراینمیانبایدبهتوانومحدودیتهای مالی دولت نیز توجه داشت.

وی گف//ت: بعضی از مدی//ران و صاحبنظران مطرح میکنند که مثال در برخی از کشورها، 80 درصد قیمت خانه را وام میدهند. اینکه در ایران چرا نمیتوانیم در این حد به متقاضیان تسهیالت بدهیم به این دلیل است که قدرت بازپرداخت آن باید در جامعه وجود داشته باشد که براساس شواهد در حال حاضر جامعه توانایی تقبل این س//قف از افزایش تسهیالت را ندارد.

اگر بتوانیم تسهیالت را افزایش دهیم به تعداد کمتریتسهیالتتعلقخواهدگرفت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.