(RTV) است

Jahan e-Sanat - - News -

مدی//رکل راهداری و حملونقل ج//ادهای گیالن از پرداخت تس//هیالت ویژه برای توس//عه ناوگان حملونقل روس//تایی در استان خبر داد.

ن//ازککار، مدیرکل راه//داری و حملونقل جادهای گیالن با اعالم این خبر گفت: در راس//تای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی، طرح توسعه و ساماندهی ناوگان حملونقل روستایی با مش//ارکت س//ازمان راهداری و حملونقل جادهای و صندوق کارآفرینی امید به مرحله اجرا درمیآید.

مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گیالن در خصوص ضرورت س//اماندهی حملونقل روس//تایی خاطرنش//ان کرد: مدنظر قرار دادن عواملی نظیر س//کونت بخش عمدهاي از جمعیت گیالن در روستاها، تولید و عرضه بخش عمدهای از محصوالت کشاورزی استان توسط روستاییان در بازارهای محلی شهرهای مختلف اس//تان، وجود مناطق توریستی و گردشگری در روستاهاي مختلف، سفر روزانه و مستمر جمع کثیري از دانش//جویان و دانشآموزان، کارمندان و کارگران در محورهاي فرعي و روس//تایي، سفر میزان قابل توجهي از مردم در فصول مختلف سال به مقاصد مناطق روستایي استان در کنار تراکم جمعیت و نزدیکی شهرها و روستاهای گیالن، اهمیت و ضرورت ساماندهی حملونقل عمومی در مناطق روستاهای استان را بیش از پیش آشکار میسازد.

مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان گفت: شرکت برق منطقهای خوزستان یکی از پیشگامان صنعت برق کشور در استفاده از پوشش عایقی سیلیکونی ‪(Room Temprature Vulcanizing)‬ است. محمود دشتبزرگ گفت: این شرکت استفاده از پوش//ش س//یلیکونی را از س//ال 1382 در دستور کار خود قرار داده به گونهای که تا قبل از سال 1395 تعداد 12 پست برق پوشش س//یلیکونی ش//دهاند.وی ادامه داد: پس از وقوع پدیده ریزگرد و خاک گس//ترده با غلظت بیش از 66 برابر حد معمول و همزمانی آن با بارش اندک باران در بهمنماه س//ال گذش//ته، س//طح عایقی مقرههای چینی ایستگاههای برق دچار ضعف عایقی شدید شده و با افزایش ناگزیر جریان خزشی، شکست عایقی رخ داد که باعث خاموشی در سطح شبکه شد.دشتبزرگ افزود: در این راستا، پس از بحران یاد شده و با تشکیل جلسات کارشناسی متعدد با کارشناسان و متخصصان خبره وزارت نیرو در سطح ملی و استانی، بررسی الزم به عمل آمده و مقرر شد نسبت به انجام عملیات پوشش عایقی ایستگاههای برق و همچنین جایگزینی مقرههای سیلیکون به جای مقرههای چینی در خطوط مهم و موجود در نقاط آلوده اقدام فوری صورت گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.