نصب سامانه پیمایش هوشمند تردد برتانکرهای بوشهر

Jahan e-Sanat - - News -

با هدف نظارت بر تردد و کنترل دقیق ناوگان عمومی، تانکرهای حامل سوخت و سواری کرایه استان از ابتدای مهرماه به سیستم سپهتن مجهز میشوند.

سیدحمیدرضا علم، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان با اعالم این خبر گفت: با هدف ایجاد بسترمناسب جهت نظارت دائم بر تردد ناوگان عمومی و اعمال محدودیتهای زمانی و سرعتی دقیق و علمی بررانندگان حرفهای، طرح تجهیز ناوگان حامل سوخت و سواری کرایه استان به سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان)سپهتن( از ابتدای مهرماه دراستان عملیاتی میشود.

وی افزود: سامانه پیمایش هوشمند تردد ناوگان با قابلیت ارسال سریع اطالعات، ذخیرهسازی بسیار باالی حتی تا یکسال، قرائتگر الکترونیکی گواهینامه راننده، عکسبرداری از رفتار رانندگان درحین رانندگی و ردیاب آنالین یکی از سامانههای پیشرفته هوشمند نظارت جادهای است که مسووالن امر را در کنترل لحظه به لحظه ناوگان کمک میکند.

علم با اشاره دیگر کارکردهای سامانه سپهتن گفت: این سامانه همچنین قابلیت ثبت مدت زمان رانندگی، مدت زمان پیوستگی رانندگی و ثبت تخلفات احتمالی سرعت و ارائه آنالین آن به پلیس راه جهت اعمال محدودیتهای زمانی و سرعتی بر رانندگان متخلف را داراست.

ناوگان فرس//وده باری با عمرباالی 35 س//ال اس//تان با اعطای تسهیالت کمبهره بانکی نوسازی میشود.

سیدحمیدرضا علم، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای بوشهر با اعالم این خبر افزود: در راستای افزایش بهرهوری در بخش راهداری و حملونقل جادهای، ارتقای ایمنی عبور و مرور و صرفهجویی در مصرف سوخت، طرح جایگزینی ناوگان باری با عمرباالی 35 سال استان با اعطای تسهیالت بانکی کمبهره اجرا میشود.

وی گفت: کامیون و کشندههای باالی 01سال سن و باالتر از 35 سال که دارای کارت هوشمند از سازمان راهداری و حملونقل جادهای بوده و در یکسال گذشته حداقل 12 فقره بارنامه 500و کیلومتر کارکرد داشته باشند مشمول طرح هستند و میتوانند از مزایای آن استفاده کنند.

علم مبلغ تسهیالت اعطایی برای جایگزینی ناوگان فرسوده را 80 درصد قیمت تمام شده هرکامیون اعالم و تصریح کرد: برابر توافق حاصل شده بین سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور و کارخانههای سازنده به مالکان کامیونهای فرسوده مشمول این طرح به شرط اسقاط کامیون خود تا 80 درصد قیمت تمام شده کامیون تسهیالت بانرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعلق میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.