تقدیر از آبفای روستایی دزفول

Jahan e-Sanat - - News -

با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی، نماینده مردم شهرستانهای تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شوراي اسالمي، فرماندار فراهان و بخشدار شرایط و چگونگی احداث شهرک در بخش خنجین شهرستان فراهان بررسی شد.

مصطفی آمره، مدیرعامل در این جلس//ه که در محل فرمانداری شهرس//تان برگزار شد، گفت: وجود امکانات زیربنایی ش//امل زمین، آب، برق، گاز و مخابرات اصلیترین ش//رط برای احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در هر منطقهای است.

وی تاکید کرد: بخشدار خنجین با هماهنگی دیگر مسووالن اجرایی شهرستان و استان باید درخصوص فراهم بودن امکانات زیربنایی اعالم نظر دقیق کند. وی در ادامه تالش برای جذب سرمایهگذاران بومی و غیربومی و ارائه آمار دقیق از درصد بیکاران و جوانان جویای کار را از اقدامهای بعدی در راستای احداث شهرک یا ناحیه صنعتی در بخش خنجین شهرستان فراهان نام برد.

فرماندار شهرس//تان دزفول از آبفاروس//تایی این شهرستان تقدیر به عمل آورد. این تقدیر در راستای اجرای پروژههای تامین آب پایدار در سکونتگاههای روستایی شهرستان دزفول به امور آبفاروستایی اهدا شد.

در متن این تقدیرنامه آمده است: روند توسعه مطلوب صنعت آب و فاضالب کشور نیازمند اندیشهها و بازوان توانمندی است که بخشی از این پویایی در اجرای پروژههای تامین آب پایدار سکونتگاههای روستایی شهرستان به اثبات رسید. تجربیات ارزندهای که جنابعالی و همکاران پر تالشتان در این مدت خدمترسانی به اقشار زحمتکش و فهیم روستایی کسب کردهاید، اندوخته گرانقدری است که دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهرستان در حوزه آبرسانی روستایی را تسهیل میبخشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.