سد شفارود در سال 98 آبگیری میشود

Jahan e-Sanat - - News -

اینمیزانرفعتصرفباتشکیلبیشاز06 پروندهقضایيمحققشدهاست. مدیرکل راهوشهرسازي ایالم در این خصوص گفت: با تشکیل یگان حفاظت از اراضي ملي و دولتي در اواخر سال رد1394 اداره کل راهوشهرسازي استان و همکاري نیروي انتظامي و مراجع قضایي با این یگان روند حفاظت از اراضي ملي و دولتي و پیشگیري از تصرف این اراضي و آزادسازي اراضي تصرف شده توسطافرادسودجوروندمنسجمومناسبيبهخودگرفتکهاینمهممنجربه آزادسازي بیش از56 هزار مترمربع از اراضي ملي در این مدت شده است.

میرجعفریان خاطرنشان کرد: در سال ‪50 ،1395‬ هزار مترمربع از اراضي ملياستانرفعتصرفشدودرسالجارينیزتاکنونبیشاز51 هزارمترمربع رفعتصرفارضيمليداشتهایم.مدیرکلراهوشهرسازياستاندرادامهبهسامانه الکترونیکيگشتحفاظتازاراضيمليسازمانمليزمینومسکناشارهکردو درتوضیحآنگفت:بابهکارگیرياینسامانهتمامياراضيمليودولتيلحظهاي ومستمرتحتنظرقرارداشتهوهرگونهتغییردراینزمینهارصدشدهوامکان تصرف توسط افراد سودجو را تا حد بسیار باالیي غیرممکن خواهد کرد.

لطف//ی، ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل ش//رکت س//هامی آبمنطقهای گیالن در گفتوگو با خبرنگار دفتر روابط عمومی، تدوین برنامه آبیاری گیالن را طبق متد علمی و تخصصی عنوان کرد و گفت: سال 96 بهترین برنامه آبیاری در شبکههای سنتی، مدرن و نیمهمدرن گیالن اجرایی شده است.

لطفی به رهاس//ازی آب س//د س//فیدرود از اردیبهش//تماه سالجاری اشاره کرد و افزود: در فصل آبیاری جاری روند مذکور ادامه داشته و نوبتبندی به تناسب شرایط استان انجام شده است.

وی با اش//اره به هماهنگیهای انجام ش//ده به منظور آبگیری س//د پلرود در پایان سال 97 گفت: در پایان سال 98 سد شفارود آبگیری میشود ضمن اینکه در سالجاری سه سد الستیکی گیالن در مدار بهرهبرداری قرار میگیرد و تا سال 97 تعداد 11 سد الستیکی در استان به بهرهبرداری میرسد.

لطفی به هزینهکرد 15 میلیارد تومانی شرکت سهامی آبمنطقهای گیالن در بخش آب استان اشاره کرد و متذکر شد: نیاز است از سر جمع اعتبارات استانی برای بخش آب گیالن در نظر گرفته شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.