سکوتجریانمخالفدولت در مقابل قراردادهای ایرالینهای خصوصی

Jahan e-Sanat - - News -

قائممقام وزیر راهوشهرس//ازی با بیان اینکه قطعا آمریکا در جریان قرارداد خرید هواپیما سنگاندازی میکند اما شرکتهای فروشنده طبق برجام باید هواپیماها را به شرکتهای ایرانی تحویل دهند، گفت: جریانی در کشور هستند که وقتی دولت قرارداد سرمایهگذاری خارجی امضا نمیکند، میگویند برجام اثر نکرد. قرارداد خارجی امضا میکنیم، بهانههای دیگر میآورند.

به گزارش ایلنا، در حالی که پیش از این برخی مدعی بودند که برجام در صنعت هوایی تنها برای ش//رکت هواپیمایی دولتی اثر داشته و فقط شرکت ایرانایر )ش//رکت هواپیمایی هما( توانس//ته با حمایت وزارت راهوشهرسازی از فرصت برجام اس//تفاده کند، ش//اهد آن بودیم ک//ه ایرالینهای متعلق به بخشخصوصی هم توانستند در نمایشگاه اخیر هوایی پاریس با شرکتهای فروشنده هواپیما تفاهمنامه خرید هواپیما منعقد کنند.

پس از امضای قراردادهای خرید002 فروند هواپیما توسط هما با سه شرکت ایرباس، بوئینگ و ایتیآر در کنار بهانههایی از جمله اینکه »قرارداد شفاف نیست، اولویتهای دیگری در حملونقل وجود داشت، هواپیماهای جدید مرجوعی است «...و این هجمه هم به دولت وارد شد که وزارت راهوشهرسازی بسترهای الزم برای مذاکره ایرالینهای بخشخصوصی با شرکتهای سازنده هواپیما را ایجاد نکرد و با نوسازی ناوگان هما به دنبال ایجاد انحصار در صنعت هوایی کشورمان است.

اینادعاهادرحالیمطرحشدکهوزیرراهوشهرسازیبارهاگفتهبودامکانمذاکره با شرکتهای فروشنده هواپیما برای تمام ایرالینهای کشور وجود دارد و عباس آخوندی حتی پیشنهاد ایجاد شرکت قوی ملی برای خرید هواپیما و اجاره و فروش آنبهایرالینهایداخلیراهممطرحکرد.اماحاالکهشرکتهواپیماییآسماناخیرا قراردادخرید03 فروندهواپیمایجدیدبوئینگراامضاکردهوسهشرکتهواپیمایی قشمایر،ایرانایرتوروزاگرسبرایخرید88 فروندهواپیماباشرکتهایایرباسو بوئینگتوافقاتوتفاهمنامههاییراامضاکردند،مدعیانسکوتکردهاند.

اصغر فخریهکاشان، قائممقام وزیر راهوشهرسازی در گفتوگو با ایلنا در این باره میگوید: هما اولین ایرالینی بود که توانست قرارداد خرید هواپیمای جدید منعقد کند و اولین مجوز اوفک برای هما صادر شد اما پس از آن شرکتهای خصوصی هم توانستند با شرکتهای فروشنده هواپیما تفاهمنامه امضا کنند.

وی ادامه داد: طرف خارجی و شرکتهای فروشنده هواپیما متعهد هستند ک//ه مجوزهای مورد نیاز را از اوفک بگیرند. ب//رای مثال در قرارداد خرید 30 فروند هواپیمای بوئینگ برای شرکت آسمان، بوئینگ متعهد است که مجوز از اوفک دریافت کند. البته هنوز مجوز صادر نش//ده اما در جریان بررس//ی و صدور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.