آییننامه کنترل ساختمان به تصویب رسید

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- روز گذشته آییننامه کنترل ساختمان با رویکرد جداسازی بخش کنترل از درون آییننامه به تصویب وزارت راهوشهرسازی رسید. پس از حدود سه سال بحث و بررسی درخصوص آییننامه کنترل ساختمان، س//رانجام این آییننامه به تصویب کمیس//یون امور زیربنایی، صنعت و محیطزیست دولت رسید و حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی در پاسخ به ایسنا این موضوع را تایید کرد.

پیشنویس آییننامه کنترل ساختمان 15 فروردینماه سالجاری توس//ط وزارت راهوشهرس//ازی ارائه ش//د که مخالفت سازمان نظام مهندس//ی را دربر داشت زیرا نس//خه اصالحشده از یک طرف بخش کنترل را از آییننامه جدا کرده و از سوی دیگر بنا به اعتقاد کارشناسان نظام مهندسی مغایرتهای قانونی در آن وجود داشت. بر همین اساس از فروردینماه س//الجاری تاکنون جلس//ات متعددی بین مسووالن وزارتخانه با کارشناسان س//ازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقرر شده موارد مغایرتهای قانونی اصالح شود. اما روز گذشته به یکباره آییننامه بدون لحاظ نظرات مشورتی تصویب و برای ارسال به هیات وزیران آماده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.