60 واحدمسکنمهرمعلولیندرقزوینافتتاحشد

Jahan e-Sanat - - News -

60 واح//د مس//کن مهر معلولین همزمان با سفر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس س//ازمان بهزیستی کش//ور به قزوین افتتاح شد.مسعود حقلطفی، مدیرکلراهوشهرسازیقزوین گفت: برنامهریزی ساخت این واحدها برای خانوادههای دارای دو معلول و بیشتر در نظر گرفته شده بود که طی دو مرحله و با شرایط خاص واگذار میشود. وی در ادامه افزود: با توجه به تفاهمنامه منعقد شده، کل آورده این متقاضیان توسط دولت یعنی از طریق سازمانهای بهزیستی، بنیاد مستضعفین و بنیاد مسکن انقالب اسالمی تامین شده است.حقلطفی با بیان این مطلب که طی اینسفر06 واحدافتتاحوجهتبهرهبرداریتحویلمتقاضیانشد،خاطرنشان کرد: با توجه به برنامهریزی انجام شده در مرحله اول011واحد و در مرحله دوم 91 واحد واگذار میشود که در صورت اخذ دفترچه قسط، متقاضیان میتوانند نسبت به تحویل واحد خود اقدام کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.