اجرای بدون برنامه مسکن مهر در تامین زیرساختها

Jahan e-Sanat - - News -

خانه ملت- فاطمه سعیدی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمش//هر و پردیس در مجلس ش//ورای اسالمی با تاکید بر این نکته که مس//کن مهر در دولت گذش//ته بدون برنامهریزی کافی برای تامین زیرساختها به مرحله اجرا رسید، گفت: نداشتن برنامهریزی کافی در این امور بزرگترین مشکلی است که از ابتدا توسط کارشناسان بارها عنوان میشد و امروز میبینیم یکی از بزرگترین چالشهای میانوزارتخانهای در حوزه تامین زیرساختهای مسکن مهر بروز کرده است.او با اشاره به مشکالت فضاهای آموزشی در مسکن مهر گفت: متاسفانه مسکن مهر در دولت گذشته بدون برنامهریزی کافی برای تامین زیرساختها به مرحله اجرا رسید و اکنون بسیاری از شهرکهای اقماری که به نام مسکن مهر ساخته شده، فاقد امکانات و زیرساختهای حملونقل عمومی، بهداشت و آموزش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.