برگزاری شورای راهداری و حملونقل جادهای

Jahan e-Sanat - - News -

جلسه شورای راهداری و حملونقل جادهای با حضور مدیرکل، معاونان و روسای ادارات تابع در محل اداره کل استان برگزار شد. در این جلسه دلخواه مدیرکلراهداریوحملونقلاستاناظهارداشت:زیربنایاصلياقتصادوتوسعه بعد از نیروي انساني که محور و اساس توسعه محسوب ميشود حملونقل، راه و نگهداری از راههاست. وی گفت: اگر تالش کنیم جادههاي مناسبي داشته باشیم و نواقص راهها برطرف شود، نه تنها در حوزه ماموریت خود نقشآفرین بودهایمبلکهدرسایرحوزههانیزموثرخواهیمبود.ویگفت:یکيازکارهایيکه امروز انجام ميشود اما باید با دقت و سرعت بیشتر صورت گیرد شناسایي نقاط آسیبپذیر جادههاست. وی اضافه کرد: شناسایي و اصالح نقاط دارای تصادف جادهها یکي از ضرورتهای اساسي حوزه راهداري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.