نهایی شدن تفاهمنامه همکاری بورس کاال و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

Jahan e-Sanat - - News - شفافسازی معامالت آتی

گروهبورس-تفاهمنامه همکاری بورس کاال و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز روز گذشته با حضور مدیران و مقامات ارشد دو مجموعه به امضا رسید. در این مراسم که در محل ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار شد، مدیرعامل شرکت بورس کاال پیرامون امضای این تفاهمنامه گفت: یکی از ماموریتهای اساسی بورس کاالی ایران، ایجاد زیرساختهای نظارتی برای نهادهای نظارتی همچون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است تا این نهادها بتوانند در بستر بورس کاال به ایفای بخشی از نقشهای خود بپردازند. حامد سلطانینژاد افزود: نکته حائز اهمیت این است که نظارت، نیازمند اطالعات و ابزار است و بورس کاال عالوه بر اینکه میتواند به منظور جلوگیری از فروش خارج از شبکه و قاچاق کاال در کشور، اطالعات جامعی را تهیه و در اختیار نهادهای نظارتی قرار دهد، میتواند ابزارهای مورد نیاز در همین راستا را نیز طراحی و راهاندازی کند. وی تاکید کرد: البته در هر بحث نظارتی و در مبادالت دو جانبه، بسیاری از مالحظات در نظر گرفته نمیشود اما زمانی که بورس پا به میان میگذارد، منافع دو طرف تامین شده و بحث شفافیت نیز به طور کامل رعایت میشود؛ در این شرایط هم دسترسی سیستمی از طریق بورس کاال ایجاد میشود و هم اطالعات مورد نیاز نهادهای نظارتی تامین خواهد شد. وی در خصوص همکاری بین بورس کاال و س//تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار داشت: با امضای این تفاهمنامه و تبادل اطالعاتی که تحت این تفاهمنامه صورت میگیرد، شرایط به منظور انجام اقدامات الزم برای ممانعت از قاچاق برخی مش//تقات نفتی از جمله قیر، جلوگی//ری از فرار مالیاتی و مباحث مرتبط با پولشویی فراهم میشود. تکمیلچرخهنظارتی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز طی مراسم امضای تفاهمنامه میان این ستاد با بورس کاال به روند شفافسازی و امکان ارائه اطالعات قابل رصد از مسیر بورس کاال اشاره کرد و گفت: در مباحث مرتبط با قاچاق کاال و ارز به یک اصل کلی رسیدهایم که اگر موضوع شفافسازی در فرآیندهای مختلف پیرامون مسایل مرتبط با تجارت و خرید و فروش کاال و ارز در اولویت قرار گیرد، بخش زیادی از مشکالت که منجر به فساد یا قاچاق میشود، مرتفع شده و جلوی تخلفات احتمالی گرفته خواهد شد. حبیباهلل حقیقی تاکید کرد: در این حوزه، بورس کاال جزو سیستمهایی است که فرآیند ارائه اطالعات و خرید و فروش انواع کاال را به سمت شفافسازی سوق داده و امکان بررسی و رصد اطالعات را از ابتدای مرحله ارائه تا تحویل کاال فراهم میکند. وی با بیان اینکه به منظور ارائه خدمات در حوزه کاری ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز مراحلی وجود دارد که میتوان از قابلیتها و دسترسیهای بورس کاال جهت تکمیلچرخهنظارتیاستفادهکرد،گفت:دراینراستااقدامات موثری برای امضای این تفاهمنامه انجام شده که امیدواریم به کمک آن بستری برای دریافت خروجیهای بهتر و موثرتر در حوزه فرآیند انجام ماموریتهای این ستاد فراهم شود. با تحقق این مهم، بورس کاال ضمن تکمیل سامانهها، امکانات و اطالعات خود را در اختیار ما خواهد گذاشت تا به ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در حوزه قاچاق کاال کمک کند و در طرف مقابل س//تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نیز به صورت متقابل زمینه دسترس//ی امکانات و اطالعات مرتبط خود به بورس کاال را فراهم میکند.

برگ/زاری دومی/ن می/ز تخصص/ی محص/والت کشاورزی

همچنیندرخبریمرتبطدومینمیزتخصصیمحصوالت کشاورزی با حضور مسووالن وزارت جهاد کشاورزی، مدیران ش//رکت بازرگانی دولتی ایران، موسسه پژوهشهای اقتصاد کش//اورزی، کانون صنایع غذایی، س//ازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران و کارشناسان شرکت بورس کاال در محل این شرکت برگزار شد. دومین میز تخصصی محصوالت کشاورزی با هدف بررسی روند عرضه و تقاضا، تغییرات قیمتی گذشته و فعلی کاالهای اساسی و برآورد روند قیمتی معامالت داخلی و بینالمللی محصوالت در راستای کارآمدی بیشتر مدیریت بازار در بورس کاال برگزار شد. همچنین در این نشست بر مشارکت موثرتر بخش خصوصی، بررسی اجرای بند »الف« ماده «32» قانون برنامه ششم توسعه و رفع موانع حضور بخش دولتی و خصوصی در معامالت حوزه کشاورزی بورس کاال تاکید شد. هدف از برگزاری اینگونه نشس//تها آشنایی فعاالن بخش کش//اورزی با روند معام//الت و عرضه و تقاضای محصوالت کشاورزی در بازارهای جهانی و در بورس کاالست. همچنین، ابزاره//ای نوین بورس کاال و تجربه بورسهای کاالیی جهان در حوزه اعمال سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی در این جلسات معرفی و مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس هفته جاری دومین میز تخصصی محصوالت کش//اورزی در بورس کاال برگزار شد که در ابتدای این نشست، روند معامالت جهانی محصوالتی چون برنج، گندم، دانههای روغنی، روغن خام، کره و ش//کر با رویکرد بازار نقدی و قراردادهای مشتقه ارائه ش//د؛ در ادامه عرضه روغن و دانههای روغنی در بورس کاال به طور خاص مورد بررسی قرار گرفت و حجم معامالت، عرضه و تقاضا، قیمتهای جهانی و اوضاع معامالت روغن و دانههای روغنی در شرایط مختلف بازار از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت؛ قرار است این میز تخصصی هر دو هفته یکبار برگزار ش//ود و در هر میز تخصصی، عرضه و معامالت یک محصول کش//اورزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. از سوی دیگر واحد مطالعات بورس کاال، بولتن قیمتی و روند قیمتهای محصوالت کشاورزی در بازار داخلی و جهانی را با تکیه بر محصول روغن به حاضران ارائه کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.