برگزارینمایشگاهبورس،بانک،بیمهوفرصتهایسرمایهگذاریدرقزوین

Jahan e-Sanat - - News -

نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصتهای سرمایهگذاری در قزوین از سهشنبه 3 مرداد آغاز شده و تا روز جمعه ششم م//رداد 96 ادامه دارد. به گزارش بورس تهران، نمایش//گاه بورس، بانک، بیمه و فرصتهای سرمایهگذاری در قزوین با هدف فرهنگسازی و آشنایی مردم با بازار سرمایه برگزار میشود. از دیگر اهداف برگزاری این نمایشگاه میتوان به آشنایی شرکتها با فرآیند پذیرش و روشهای متنوع تامین مالی از طریق بازار س//رمایه و بورس تهران اشاره کرد. در ابتدای مراس//م افتتاحیه این نمایشگاه، هادی طاهرخانی، مدیرعامل نمایش//گاههای بینالمللی استان قزوین گفت: این نمایشگاه در فضای 2000 متری و با حضور 25 غرفه اعم از بورس، بانک و بیمهها برگزار میشود. روز چهارشنبه راس ساعت 15 الی 19 در نمایشگاه بورس، بانک، بیمه و فرصتهای س//رمایهگذاری، همایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه برگزار میشود. در این همایش برحضور موثر شرکتها، صنایع، ادارات و دانشگاه تاکید میشود. سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین در مجلس ش//ورای اسالمی با تاکید بر ارائه طرحهای سرمایهگذاری در بورس به جای انباشتن نقدینگی در بانکها گفت: پتانسیلهای خوبی در بورس اوراق بهادار وجود دارد. برای پویایی سرمایهگذاری نیازمند تقویت بورسهای منطقهای هستیم تا شرایط پایدار در س//رمایهگذاری داشته باشیم. فریدون همتی، استاندار قزوین در خصوص ضرورت بازنگری در جذب س//رمایه و استفاده بهینه از ظرفیتهای اقتصادی استان قزوین گفت: در این نمایشگاه به دنبال کشف منابع و روشهای جدید س//رمایهگذاری به ویژه در بورس اوراق بهادار هستیم. وی ادامه داد: در بورس روشهای گوناگون برای تامین سرمایه وجود دارد که با تکیه بر این روشها میتوان در تامین مالی بنگاههای اقتصادی استان گام موثری برداشت. حالج زاده ریاست مرکز ایرانیان خارج از کشور در خصوص بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور گفت: طبق آمار منتشر شده بانک جهانی در شش سال پیش، حدود 37 هزار پروفسور، مهندس و نخبه ایرانی خارج از کشور وجود دارد. وی ادامه داد: براساس آمارهای منتشر شده ایرانیان خارج از کشور ح//دود 24 هزار میلیارد دالر س//رمایه دارند. این رقم 10 درصد سرمایه کل جهان را به خود اختصاص میدهد. به این ترتیب با ایجاد شرایط مناسب برای بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور میتوان شاهد رشد و پویایی بیشتر فرآیند سرمایهگذاری در ایران بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.