توصیهنامه طبقهبندی ریسک مشتریان

Jahan e-Sanat - - News -

توصیهنامه طبقهبندی ریس//ک مش//تریان جه//ت افزای//ش کارایی مبارزه با پولش//ویی و تبیین س//ازو کار اجرایی تهیه و منتش//ر ش//د. به گزارش سنا، در این نامه که به امضای روحاهلل نجفی، دبی//ر کمیته مبارزه با پولشویی س//ازمان بورس و اوراق بهادار رس//یده، آمده است: با افزایش میزان و ش//دت نظارت، هزینههای نظ//ارت افزایش مییاب//د از این رو جهت کنت//رل و کاهش هزینههای نظارتی در عین حفظ کارایی نظارت، باید بر موارد پرریس//ک تمرکز کرد که این امر نیز مس//تلزم طبقهبندی ریسک مش//تریان اس//ت. دبیرخانه کمیته مبارزه با پولشویی از مخاطبان این توصیهنامه خواسته است که آن را جهت مطالعه، بهرهبرداری و اجرایی کردن ارزیابیه//ا و طبقهبندیهای مرتبط ب//ا ریس//ک در اختیار کلیه واحدهای ذیربط قرار دهند. این نامه خط//اب به مدیران عام//ل بورسها، کارگ//زاران و س//ایر نهاده//ای مالی تحت نظارت، شرکت فرابورس ایران و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه تهیه شده است. خاطرنشان میشود: مطابق مقررات مبارزه با پولش//ویی در بازار سرمایه، انجام امور شناس//ایی و طبقهبندی ریسک مشتریان و همچنین ارسال گزارش عملیات و معامالت مشکوک برعهده نهادهای تحت نظارت است. همچنین با عنایت به اینکه در مواد 31 و 32 دس//تورالعمل شناس//ایی مشتریان در بازار سرمایه، طبقهبندی ریس//ک مشتریان الزامی شده است، بر این اس//اس مس//تند پیوست آن ب//ا توجه به تجربی//ات بینالمللی با نام »توصیهنامه طبقهبندی ریس//ک مش//تریان« جهت افزای//ش کارایی مبارزه با پولشویی و تبیین سازوکار اجرایی تهیه ش//ده است که در فایل پیوست قابل دسترسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.