34 میلیارد ریال سود واگذاری »پارسان«

Jahan e-Sanat - - News -

گروهگسترشنفتوگازپارسیانصورتوضعیتپرتفویسرمایهگذاریها در دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 96 را حسابرسینشده و با سرمایه 40 هزار و 500 میلیارد ریال منتش//ر کرد. »پارسان« طی دوره یک ماهه منتهیبه13 تیرماه69 تعدادیازسهامچندشرکتبورسیرابابهایتمام شده051 میلیاردو133 میلیونریالومبلغ581 میلیاردو403 میلیون ریال واگذار کرد و از این بابت معادل 34 میلیارد و 973 میلیون ریال سود شناسایی کرد و طی همین دوره هیچ سهم بورسی را خریداری نکرد. این شرکت در ابتدای یک ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده24 هزار 289و میلیارد 227و میلیون ریال و ارزش بازار 90 هزار 179و میلیارد 940و میلیون ریال در س//بد س//هام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی دوره یک ماهه با کاهش051 میلیاردو133 میلیونریالبهمبلغ24 هزارو831 میلیاردو698 میلیون ریال رسید. همچنین طی این دوره ارزش بازار این شرکت معادل چهار هزار و 862 میلیارد و 883 میلیون ریال کاهش یافت و معادل 85 هزار و 317 میلیاردو75 میلیونریالمحاسبهشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.