»وبشهر«تنهافروشندهبود

Jahan e-Sanat - - News -

توسعه صنایع بهشهر صورت وضعیت پرتقوی سرمایهگذاریها در دوره یکماههمنتهیبه13 تیرماه69 راحسابرسینشدهوباسرمایههفتهزار و 21 میلیارد و دو میلیون ریال منتشر کرد. »وبشهر« در ابتدای یک ماه گذشته تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده چهار هزار و 159 میلیارد و 865 میلیون ریال و ارزش بازار سه هزار و 576 میلیارد و 56 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای تمام شده سهام بورسی این شرکت طی دوره یک ماهه گذشته بدون تغییر ماند. در حالی که طی این دوره ارزش بازار این ش//رکت معادل 32 میلیارد و 523 میلیون ریال افزایش یافت و به مبلغ سه هزار 608و میلیارد 579و میلیون ریال رسید. این شرکت طی دوره یک ماهه منتهی به 31 تیر ماه 96 تعدادی از سهام چند شرکت بورسی را با بهای تمام شده سه میلیارد و 764 میلیون ریال بهمبلغ62 میلیاردو465 میلیونریالواگذارکردوازاینبابتمعادل22 میلیارد و 800 میلیون ریال سود شناسایی کرد. »وبشهر« طی همین دوره هیچ سهم بورسی را خریداری نکرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.